Титульний аркуш

 

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Гринчук А.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

28.04.2016

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            00110912

4. Місцезнаходження

            79034, Україна, Львівська обл., Сихiвський р-н, м. Львiв, вул. Професора Буйка, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

            (032) 270 35 27, (032) 270 35 27

6. Електронна поштова адреса

            zea@emiti.net

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 78 "Бюлетень. Цiннi папери України"

 

28.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

https://energyresource.tripod.com/

в мережі Інтернет

28.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - товариство не приймає участi в створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у товариствi немає посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агентств.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випуск похiдних цiнних паперiв не реєструвався.

 "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", а також "iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - у емiтента вiдсутнi iпотечнi цiннi папери. 

"Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери" вiдсутня так як iпотечнi цiннi папери протягом звiтнього року товариством не випускались.

"Iнформацiя про випуск iпотечних сертифiкатiв та iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як випуск iпотечних сертифiкатiв та iпотечних облiгацiй товариство не здiйснювало."

Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.

iнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

           

3. Дата проведення державної реєстрації

            16.05.1994

4. Територія (область)

            Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            16156

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            13

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            33.20 - Установлення та монтаж машин i устатковання

            27.12 - Виробництво електророздiльчої та контрольної апаратури

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiвПравлiнняНаглядова РадаРевiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"

2) МФО банку

            351629

3) Поточний рахунок

            26003130623

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) Поточний рахунок

           

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АЕ №180660

11.09.2012

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй областi

11.09.2017

Опис

Товариство планує продовжити/отримати нову лiцензiю щодо будiвельної дiяльностi

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛЕIДIНГ УКРАЇНА"

36848282

81240, Львівська обл., Перемишлянський р-н, с. Ушковичi, вул. Кiльцева, буд. 25

9,593958

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (Україна)

23269555

79026, Львівська обл., Сихiвський р-н, м. Львiв, вул. Козельницька, буд. 15

12,379301

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

фiзичнi особи - 240

  

42,787511

Усього

64,76077

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гринчук Андрiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            АС 580194 20.08.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) Рік народження

            1983

5) Освіта

            Вища, ЛНУ iм. I.Франка, магiстр права

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Керуючий партнер у Адвокатському об'єднаннi "Юридична фiрма "Гринчук Мазур та партнери".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            24.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладення колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду керуючого партнера у Адвокатському об'єднаннi "Юридична фiрма "Гринчук та партнери".

 

1) Посада

            Заступник голови правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Семчук Уляна Сергiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КС 527259 11.10.2006 Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1990

5) Освіта

            Вища, Львiвський державний унiверситет внутрiшнiх справ

6) Стаж роботи (років)

            3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЛЕГАЛIС", юрист.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            11.11.2015, обрано 3

9) Опис

            Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду помiчника адвоката в Адвокатському об'єднаннi "Гринчук та Партнери"

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кавич Iгор Євгенович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КВ 031221 17.12.1998 Галицьким  РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

             Голова правлiння- Генеральний директор ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            24.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Скликання та проведення засiдань Наглядової ради. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом.  Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Обiймає посаду Голови правлiння- Генеральний директора ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС".

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Перун Вiталiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КА  575813 10.09.1997 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1977

5) Освіта

            Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Приватна пiдприємницька дiяльнiсть

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            26.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дячишин Андрiй Богданович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КВ 555718 18.12.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            Вища, Львiвський лiсотехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Приватна пiдприємницька дiяльнiсть

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            30.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом.  Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сиворог Вiталiй Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1973

5) Освіта

            Вища, ЛПI, iнженер-електрик

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "Захiденергоавтоматика", голова правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            24.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Участь  у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом.  Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Навроцький Богдан Лукич

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КА 644331 03.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1960

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Голова Наглядової Ради ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            29.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються статутом та положенням "Про ревiзiйну комiсiю".  Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Не надав згоди на розкриття нформацiї про розмiр винагороди. Обiймає посаду члена наглядової ради - начальника цеху ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС".

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Легоцький Сергiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КС 676442 29.10.2008 Сокальським РВ ГУМВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1973

5) Освіта

            Вища, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка", iнженер-електрик

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Головний iнженер ТОВ "Мальви", ВАТ "Захiденергоавтоматика"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            24.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Винагорода не сплачується.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Шимборська Олександра Андрiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КС 474620 07.03.2006 Франкiвським РВ ЛМУ МВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1989

5) Освіта

            Вища, Львiвська комерцiйна академiя, магiстр права

6) Стаж роботи (років)

            6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Адвокат Адвокатського об'єднання  "Юридична фiрма "Гринчук та партнери".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            24.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначено статутом та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обiймає посаду керуючого Адвокатського бюро "Олександри Шимборської".

 

1) Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Глов'як Ганна Iзидорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КВ 509389 08.12.2000 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавець вищої категорiї

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "Захiденергоавтоматика", бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            24.04.2014, обрано 3

9) Опис

            Участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються статутом та положенням "Про ревiзiйну комiсiю".  Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди.   Обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Захiденергоавтоматика".

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Глов'як Ганна Iзидорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            КВ 509389 08.12.2000 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавець вищої категорiї

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ВАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА", бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

            01.09.1995, обрано Не визначений

9) Опис

            Ведення бухгалтерського облiку на Товариствi у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Не надала дозволу на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Гринчук Андрiй Миколайович

АС 580194 20.08.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

0

0

0

0

0

0

Заступник голови правлiння

Семчук Уляна Сергiївна

КС 527259 11.10.2006 Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Кавич Iгор Євгенович

КВ 031221 17.12.1998 Галицьким  РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

42

0,64991

42

0

0

0

Член Наглядової ради

Перун Вiталiй Iванович

КА  575813 10.09.1997 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Дячишин Андрiй Богданович

КВ 555718 18.12.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Сиворог Вiталiй Анатолiйович

КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi

14 576

22,555087

14 576

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Навроцький Богдан Лукич

КА 644331 03.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Легоцький Сергiй Iванович

КС 676442 29.10.2008 Сокальським РВ ГУМВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Шимборська Олександра Андрiївна

КС 474620 07.03.2006 Франкiвським РВ ЛМУ МВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер

Глов'як Ганна Iзидорiвна

КВ 509389 08.12.2000 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi

2

0,003094

2

0

0

0

Усього

14 620

23,208091

14 620

0

0

0

 

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

23269555

79026, Україна, Львівська обл., Сихiвський р-н, м. Львiв, вул. Козельницька, буд. 15

8 000

12,379301

8 000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Сиворог Вiталiй Анатолiйович

КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.

14 576

22,555087

14 576

0

0

0

Усього

22 576

34,934388

22 576

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

02.09.2015

Кворум зборів

83,1

Опис

Питання порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв:

1.         Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.

2.         Вибори голови зборiв та секретаря.

3.         Розгляд та затвердження регламенту зборiв, виду голосування по кожному питанню.

4.         Звiт органiв управлiння ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" про роботу у звiтному перiодi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу.

5.         Затвердження рiчного звiту ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА".

6.         Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА".

7.         Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв (продаж нерухомого майна, продаж частки (часток) у правi власностi на нерухоме майно) та їх граничної вартостi.

По першому питанню прийнято рiшення "Вибрати лiчильну комiсiю у складi 3-х чоловiк. Обрати членами лiчильної комiсiї: п. Тищук Людмилу Костянтинiвну, п. Шмагалу Василя Михайловича., п. Воробця Святослава Iвановича". По другому питанню прийнято рiшення "Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" п. Сиворога Вiталiя Анатолiйовича, обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" п. Фурик Уляну Андрiївну". По третьому питанню порядку денного вирiшили "Затвердити регламент зборiв: Регламент на доповiдь - до 10 хв., Регламент на запитання - до 10 хв., Регламент на обговорення - до 10 хв.

Згiдно ст. 42, 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" усi голосування проводяться бюлетенями. Рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства з питань №1-6 порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства з питання №7 порядку денного приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi". По четвертому питанню прийняли рiшення "Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2014 роцi. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2014 роцi.  Затвердити Звiт Правлiння за результатами дiяльностi у 2014 роцi". По п'ятому питанню вирiшили "Затвердити рiчний звiт ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" за 2014 рiк". З шостого питання прийняли рiшення ""У зв'язку iз збитковiстю дiяльностi у 2014 роцi розподiл прибутку не здiйснювати. Покриття збиткiв здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв". По сьомому питанню прийняте рiшення ""Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" в строк до 01 вересня 2016 року, а саме правочини iз продажу нерухомого майна або правочини iз продажу частки (часток) у правi власностi на нерухоме майно в межах їх загальної вартостi вiд 10 000 000,00 грн. до 30 000 000,00 грн. за обов'язковим попереднiм погодженням iз Наглядовою радою ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" та затвердженням Наглядовою радою ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" проектiв вiдповiдних договорiв".

 

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23273456

Місцезнаходження

79058, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, буд. 83 А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1287

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0673102417

Факс

0322240980

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

 Проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс Банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19358632

Місцезнаходження

79000, Львівська обл., Галицький р-н, м. Львiв, вул. Грабовського, 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286795

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.01.2014

Міжміський код та телефон

0322976977

Факс

0322976977

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

Опис

Договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах № 2239 вiд 16 жовтня 2014 року

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094, Дніпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

(056) 716 33 64

Факс

(056) 716 10 49

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

Опис

Договiр про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв № Е-4/15-Л вiд 11.11.2015 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.11.1998

279/13/1/98

Захiдне територiальне управлiння НКЦП та Фондового ринку

UA4000136857

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

64 624

16 156

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" засноване згiдно з рiшенням Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 29 березня 1994 року №79 шляхом перетворення державного пiдприємства "Захiденергоавтоматика" у вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств".

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу товариства входять наступнi пiдроздiли: управлiння, адмiнiстративно-господарський вiддiл. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 384,0. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 13. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився. Кадрової програми немає.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "Захiденергоавтоматика" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПАТ "Захiденергоавтоматика" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО , а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу. Облiк запасiв на Пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №9 <Запаси>. Прийнята Товариством облiкова полiтика стосовно порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв, а також методiв оцiнки вибуття запасiв, протягом звiтного перiоду залишалася незмiнною.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Протягом 2015 року пiдприємство здiйснювало дiяльнiсть щодо здачi нерухомого майна в оренду.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв було продано основнi засоби, якi не задiянi у виробництвi ( в основному обладнання, станки) на не значнi суми. Для органiзацiї роботи було здiйснено покращення основних засобiв.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Фактiв правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами по стану на 31.12.2015 року не вiдбувалось.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi. ПАТ "Захiденергоавтоматика" контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становила 3718 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї 2331 тис. грн., залишкова вартiсть 1387 тис.грн. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю з урахуванням накопиченого зносу. У 2015 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Низька купiвельна спроможнiсть населення. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтного 2015 року факти застосування штрафних санкцiй до ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" вiдсутнi.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Iнформацiї про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Вдосконалення iснуючих видiв дiяльностi, розширення зони надання послуг, пошук нових ринкiв збуту. Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, низька платоспроможнiсть споживачiв. Незначний вплив: забруднення навколишнього середовища

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1. Справа №813/711/14 за позовом ПАТ "Захiденергоавтоматика" до ДПI у Сихiвському районi м. Львова ГУ Мiндоходiв про скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 01.03.2010 року. Постановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 24 лютого 2015 року, залишеною без змiн Вищого Адмiнiстративного суду України вiд 06.10.2015 року позов задоволено частково.

2. Справа №813/7043/13-а за позовом ДПI у Сихiвськомi районi м. Львова ГУ Мiндоходiв у Львiвськiй обл. до ПАТ "Захiденергоавтоматика" про стягнення коштiв у розмiрi 3461750,94 грн. Постановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 06.05.2015 року позов задоволено частково. На даний час справа перебуває у провадженнi Вищого адмiнiстративного суду України.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iстотної iнформацiї яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 409

1 387

0

0

1 409

1 387

  будівлі та споруди

1 296

1 232

0

0

1 296

1 232

  машини та обладнання

15

10

0

0

15

10

  транспортні засоби

37

19

0

0

37

19

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

61

126

0

0

61

126

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 409

1 387

0

0

1 409

1 387

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 3755 тис. грн., на кiнець - 3718 тис.грн. Протягом 2015 року надiйшло основних засобiв на суму 85 тис. грн., в тому числi iнструменти, прилади, iнвентар на суму 85 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 2346 тис. грн., на кiнець - 2331 тис. грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

5 433

5 777

Статутний капітал (тис.грн)

16

16

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

16

16

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 ЦК України <Статутний капiтал акцiонерного товариства>, зокрема п. 3:

<Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї>.

 

Висновок

Розмiр чистих активiв ПАТ <Захiденергоавтоматика> бiльше розмiру статутного капiталу товариства на 5417 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ <Статутний капiтал акцiонерного товариства>.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

0

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

0

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

21

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

753

X

X

Усього зобов'язань

X

774

X

X

Опис

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.08.2015

26.08.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

11.11.2015

12.11.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.11.2015

13.11.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

0

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Позачерговi збори не скликались.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Неможливiсть бути членом iнших органiв управлiння товариства, перебування на посадi не бiльше двох термiнiв пiдряд.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так