Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Гринчук А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00110912
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79034, м. Львiв, Професора Буйка, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 270 35 27 (032) 270 35 27
6. Електронна поштова адреса
zea@emiti.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 80   28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці energyresource.tripod.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - товариство не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у товариствi немає посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агентств.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випуск похiдних цiнних паперiв не реєструвався.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", а також "iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - у емiтента вiдсутнi iпотечнi цiннi папери.
"Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери" вiдсутня так як iпотечнi цiннi папери протягом звiтнього року товариством не випускались.
"Iнформацiя про випуск iпотечних сертифiкатiв та iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як випуск iпотечних сертифiкатiв та iпотечних облiгацiй товариство не здiйснювало."
Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
16.05.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
16156
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування
27.12 виробництво та монтаж електророзподiльної та електронної апаратури
68.20 здавання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Правлiння Наглядова Рада Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"
2) МФО банку
351629
3) поточний рахунок
26003130623
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АЕ №180660 11.09.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй областi 11.09.2017
Опис Товариство планує продовжити/отримати нову лiцензiю щодо будiвельної дiяльностi
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вiдкрите акцiонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технологiї та експлуатацiї електростанцiй i мереж "ЛьвiвОРГРЕС" (Україна) 00128504 79011Україна Львiв вул. Тютюнникiв, буд. 55 22.8228
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (Україна) 23269555 79026Україна м. Львiв вул. Козельницька, буд. 15 12.3793
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи - 254 64.7979
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гринчук Андрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 580194 20.08.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища, ЛНУ iм. I.Франка, магiстр права
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий партнер у Адвокатському об'єднаннi "Юридична фiрма "Гринчук Мазур та партнери".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладення колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду керуючого партнера у Адвокатському об'єднаннi "Юридична фiрма "Гринчук та партнери".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глов'як Ганна Iзидорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 509389 08.12.2000 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавець вищої категорiї
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.1995 Не визначений
9) Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимофiїв Роман Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЕ 304925 03.11.2004 Коломийський МВ УМВСУ у Iв.-Франкiвськiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЛьвiвОргрес", начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2014 3
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду члену правлiння ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гарда Степан Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 673587 03.12.1997 Галицький РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища, ЛПI, iнженер-теплоенергетик
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мальви", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2014 3
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду директора ТОВ "Мальви".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кавич Iгор Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 031221 17.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння- Генеральний директор ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Обiймає посаду Голови правлiння- Генеральний директора ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перун Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 575813 10.09.1997 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватна пiдприємницька дiяльнiсть
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 3
9) Опис
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дячишин Андрiй Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 555718 18.12.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища, Львiвський лiсотехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватна пiдприємницька дiяльнiсть
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 3
9) Опис
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сиворог Вiталiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, ЛПI, iнженер-електрик
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3
9) Опис
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Навроцький Богдан Лукич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 644331 03.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової Ради ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 3
9) Опис
Участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються статутом та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття нформацiї про розмiр винагороди. Обiймає посаду члена наглядової ради - начальника цеху ВАТ "ЛЬВIВОРГРЕС".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Легоцький Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 676442 29.10.2008 Сокальським РВ ГУМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка", iнженер-електрик
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер ТОВ "Мальви", ВАТ "Захiденергоавтоматика"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3
9) Опис
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом. Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шимборська Олександра Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 474620 07.03.2006 Франкiвським РВ ЛМУ МВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища, Львiвська комерцiйна академiя, магiстр права
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне пiдприємство "Юридична фiрма "Гринчук, Горпинюк та партнери".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3
9) Опис
Скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначено статутом та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду адвоката у АО "Юридична фiрма "Гринчук та партнери".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глов'як Ганна Iзидорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 509389 08.12.2000 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавець вищої категорiї
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3
9) Опис
Участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються статутом та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Змiни в персональному складi обгрунтованi спливом строку повноважень попереднього складу органiв управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди. Обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Захiденергоавтоматика".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Гринчук Андрiй Миколайович АС 580194 20.08.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер, член Ревiзiйної комiсiї Глов'як Ганна Iзидорiвна КВ 509389 08.12.2000 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 2 0.0031 2 0 0 0
Член Правлiння Гарда Степан Михайлович КА 673587 03.12.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 14 0.0217 14 0 0 0
Заступник голови правлiння Тимофiїв Роман Михайлович СЕ 304925 03.11.2004 Коломийським МВ УМВСУ у Iв.-Франкiвськiй обл. 16 0.0248 16 0 0 0
Голова Наглядової ради Кавич Iгор Євгенович КВ 031221 17.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 42 0.0650 42 0 0 0
Член Наглядової Ради Сиворог Вiталiй Анатолiйович КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 13461 20.8297 13461 0 0 0
Член Наглядової ради Дячишин Андрiй Богданович КВ 555718 18.12.2000 Франкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 7 0.0108 7 0 0 0
Член Наглядової ради Перун Вiталiй Iванович КА 575813 10.09.1997 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 4159 6.4357 4159 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Шимборська Олександра Андрiївна КС 474620 07.03.2006 Франкiвським РВ ЛМУ МВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Навроцький Богдан Лукич КА 644331 03.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Легоцький Сергiй Iванович КС 676442 29.10.2008 Сокальським РВ ГУМВС України у Львiвськiй областi 11 0.0170 11 0 0 0
Усього 17712 27.4078 17712 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" 23269555 79026 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв вул. Козельницька, буд. 15 8000 12.3793 8000 0 0 0
ВАТ "Львiворгрес" 00128504 79011 Україна Львівська Галицький м. Львiв вул. Тютюнникiв, 55 14749 22.8228 14749 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Демкiв Святослав Олегович КА 040475 26.12.1995 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 7772 12.0265 7772 0 0 0
Сиворог Вiталiй Анатолiйович КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 13461 20.8297 13461 0 0 0
Усього 43982 68.0583 43982 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 79.02
Опис Загальнi збори скликанi виконавчим органом управлiння. Пропозицiї до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори лiчильної комiсiї. 2. Вибори голови зборiв та секретаря. 3. Розгляд та затвердження регламенту зборiв, виду голосування по кожному питанню. 4. Звiт Правлiння про результати роботи Товариства за 2003-2013 роки. 5. Звiт Ради товариства за 2003-2013 роки. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2003-2013 роки. 7. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2003-2013 роки. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства: a) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Вiдкрите акцiонерне товариство" термiном "Публiчне акцiонерне товариство". b) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Рада товариства" термiном "Наглядова рада товариства". 9. Вибори Голови правлiння Товариства. 10. Вибори нового складу Ради Товариства. 11. Вибори нового складу Ревiзiйної комiсiї.
По-першому питанню прийнято рiшення «Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х чоловiк. Обрати членами лiчильної комiсiї: п. Шмагалу В.М., п. Воробця В.I., п. Тищук Л.К.». По-другому питанню - "Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» п. Сиворога В.А., обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» п. Гринчука А.М.". По-третьому питанню - «Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА»: з 4, 5, 6, 7, 8 питань порядку денного: доповiдь - до 15 хв., запитання - до 10 хв., обговорення - до 15 хв., з 9, 10, 11 питань порядку денного: висунення кандидатур – 5 хв., виступ кандидатiв – до 5 хв. кожен, обговорення кандидатур – до 5 хв. Затвердити вид голосування: з 10, 11 питань порядку денного – кумулятивне голосування, з 4, 5, 6, 7, 9 питань порядку денного рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах, з 8 питання порядку денного – рiшення приймається 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборiв акцiонерiв». По-четвертому питанню - рiшення не прийнято. По-п'ятому питанню - рiшення не прийнято. По-шостому питанню - рiшення не прийнято. По-сьомому питанню прийнято рiшення «Затвердити рiчнi звiти та баланси ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за 2003-2013 роки». По-восьмому питанню прийнято рiшення - «Привести у вiдповiднiсть iз Законом України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008 року текст статуту ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» шляхом замiни термiну "Вiдкрите акцiонерне товариство" термiном "Публiчне акцiонерне товариство"; Привести у вiдповiднiсть iз Законом України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008 року текст статуту ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» шляхом замiни термiну "Рада товариства" термiном "Наглядова рада товариства"». По-дев'ятому питанню прийнято рiшення «Обрати головою правлiння ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» п. Гринчука Андрiя Миколайовича (РНОКПП 3033009933)». По-десятому питанню прийнято рiшення - «Членами Ради ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» термiном на три роки обрано: п. Сиворога В.А., п. Легоцького С.I., п. Кавича I.Є., п. Дячишина А.Б., п. Перуна В.Б.». По-одинадцятому питанню прийнято рiшення - «Членами Ревiзiйної комiсiї ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» термiном на п’ять рокiв обрано: п. Глов’як Г.I., п. Навроцького Б.Л, п. Шимборську О.А.».IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23273456
Місцезнаходження 79058 Україна Львівська Шевченкiвський м. Львiв вул. Замарстинiвська, буд. 83 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0673102417
Факс 0322240980
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс Банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19358632
Місцезнаходження 79000 Україна Львівська Галицький м. Львiв вул. Грабовського, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286795
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2014
Міжміський код та телефон 0322976977
Факс 0322976977
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581323
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
Опис

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.11.1998 279/13/1/98 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000136857 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 64624 16156 100
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" засноване згiдно з рiшенням Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 29 березня 1994 року №79 шляхом перетворення державного пiдприємства "Захiденергоавтоматика" у вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств".
 
До складу товариства входять наступнi пiдроздiли: управлiння, адмiнiстративно-господарський вiддiл. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались.
 
Товариство скоротило чисельнiсть працiвникiв в зв'язку з вiдсутнiстю замовлень на роботи, послуги. Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 253,9. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 8. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився. Кадрової програми немає.
 
ПАТ "Захiденергоавтоматика" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
ПАТ "Захiденергоавтоматика" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.
 
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу. Облiк запасiв на Пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №9 <Запаси>. Прийнята Товариством облiкова полiтика стосовно порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв, а також методiв оцiнки вибуття запасiв, протягом звiтного перiоду залишалася незмiнною.
 
Протягом 2014 року пiдприємство здiйснювало дiяльнiсть щодо здачi нерухомого майна в оренду.
 
За останнi 5 рокiв було продано основнi засоби, якi не задiянi у виробництвi ( в основному обладнання, станки) на не значнi суми. Для органiзацiї роботи було здiйснено покращення основних засобiв.
 
Фактiв правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами по стану на 31.12.2014 року не вiдбувалось.
 
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi. ПАТ "Захiденергоавтоматика" контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становила 3755 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї 2346 тис. грн., залишкова вартiсть 1409 тис.грн. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю з урахуванням накопиченого зносу. У 2014 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом.
 
Низька купiвельна спроможнiсть населення. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.
 
1. Товариством сплачено штраф у розмiрi 255грн. на пiдставi Постанови Захiдного територiального управлiння НКЦПФР №241-3Х-1-Е вiд 14 серпня 2014 року.
2. Товариством сплачено штраф у розмiрi 255грн. на пiдставi Постанови Захiдного територiального управлiння НКЦПФР №242-3Х-1-Е вiд 14 серпня 2014 року.
 
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.
 
Iнформацiї про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.
 
Вдосконалення iснуючих видiв дiяльностi, розширення зони надання послуг, пошук нових ринкiв збуту. Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, низька платоспроможнiсть споживачiв. Незначний вплив: забруднення навколишнього середовища
 
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
 
1. Справа №914/107/14 за позовом ПАТ "УКРТРАНСНАФТА" до ПАТ "Захiденергоавтоматика" про стягнення збиткiв у розмiрi 140000 грн. Рiшенням Господарського суду Львiвської областi вiд 15.01.2015 року, залишеним без змiн Постановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 23 березня 2015 року з задоволеннi позову вiдмовлено. На даний час на судовi рiшення подано касацiйну скаргу.
2. Справа №813/711/14 за позовом ПАТ "Захiденергоавтоматика" до ДПI у Сихiвському районi м. Львова ГУ Мiндоходiв про скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 01.03.2010 року. Постановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 24 лютого 2015 року позов задоволено частково. На даний час справа перебуває у провадженнi ВАС України.
3. Справа №813/7043/13-а за позовом ДПI у Сихiвськомi районi м. Львова ГУ Мiндоходiв у Львiвськiй обл. до ПАТ "Захiденергоавтоматика" про стягнення коштiв у розмiрi 3461750,94 грн. Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 05 грудня 2013 року позов задоволено. На даний час справа перебуває у провадженнi Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду.
4. Справа №813/2978/13-а за позовом ПАТ "Захiденергоавтоматика" до ДПI у Сихiвському районi м. Львова Львiвської областi ДПС про оскарження податкових повiдомлень-рiшень. Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 21 червня 2013 року позов задоволено. На даний час справа перебуває у провадженнi Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду.
 
Iншої iстотної iнформацiї яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1489 1409 0 0 1489 1409
будівлі та споруди 1340 1296 0 0 1340 1296
машини та обладнання 20 15 0 0 20 15
транспортні засоби 50 37 0 0 50 37
інші 79 61 0 0 79 61
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1489 1409 0 0 1489 1409
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 3736 тис. грн., на кiнець – 3755 тис.грн. На протязi 2014 року придбано основних засобiв на суму 19 тис.грн., в т.ч. будинки, споруди на суму 19 тис. грн.. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 2247 тис. грн., на кiнець – 2346 тис. грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5777 6485
Статутний капітал (тис. грн.) 16 16
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16 16
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 ЦК України «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3:
«Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї».
Висновок Розмiр чистих активiв ПАТ «Захiденергоавтоматика» бiльше розмiру статутного капiталу товариства на 5761 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 15 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 242 X X
Усього зобов'язань X 257 X X
Опис:

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.04.2014 26.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, вул. Замарстинiвська, буд. 83 а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м.Львiв, вул. Замарстинiвська, 83 а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» за 2014 рiк складений вiдповiдно та з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». 1. Адресат: аудиторський ЗВIТ призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Захiденергоавтоматика», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв. ЗВIТ складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV. При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало. 2.Вступний параграф. 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента: Таблиця 1. 1. Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Захiденергоавтоматика». 2. Код за ЄДРПОУ: 00110912. 3.Мiсцезнаходження 79005, м. Львiв, вул. професора Буйка,2. КОАТУУ 4610136800. 4. Телефон, факс (032)270-21-24. 5.Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 234, Публiчне акцiонерне товариство. 6.Дата реєстрацiї, номер Свiдоцтва про Державну реєстрацiю, орган, який видав Свiдоцтво: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради вiд 16.05.94р., номер запису в ЄДР 14151200000005088. 7.Основнi види дiяльностi за КВЕД: 33.20 – установлення та монтаж машин i устаткування; 27.12 – виробництво та монтаж електророзподiльної та електронної апаратури; 68.20 – здавання в ореду власного чи орендованого нерухомого майна. 8.Орган управлiння, його посадовi особи: Загальнi збори акцiонерiв; Правлiння; Наглядова рада; Ревiзiйна комiсiя. 9.Учасниками товариства, яким належить бiльше 10% акцiй. Двi юридичнi особи, яким належить 35,2 % акцiй, i двi фiзичнi особи, громадяни України, яким належить в сумi 32,85% акцiй, номiнальнi утримувачi, яким належить 27,79%. 10.Статутний фонд Товариства: Статутний фонд становить 16 156 грн., подiлений на 64624 шт. простих iменних акцiй. 11.Прiзвище особи, яка має право вчиняти юридичнi дiї без довiреностi - Голова правлiння – Гринчук Андрiй Миколайович. Iнформацiя про осiб, якi володiють 10% та бiльше вiдсоткiв, акцiй емiтента: Таблиця 2. Найменування юридичної особи. Код за ЄДРОПОУ. Мiсцезнаходження. Дата внесення до реєстру. К-сть акцiй (штук). Вiд загальної к-ст i% Простi iменнi ПАТ ДТЕК “Захiденерго”. 23269555. м.Львiв, вул.Козельницька,15. 02.04.1998. 8000 12,3793 8000 ВАТ «ОРГРЕС» Вул.Тютюнникiв 55, м.Львiв 14749 22,8228 14749 Демкiв Святослав Олегович 15.03.2005 7772 12,0264 7772 Сиворог Вiталiй Анатолiйович 25.10.2002 13461 20,8297 13461 Номiнальними утримувачами є ПАТ «Вi Ес Банк» – 87,6207% i ПАТ «Перший український мiжнародний банк» - 12,3793%. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано Львiвським територiальним управлiнням ДКЦП та Фондового ринку, реєстрацiйний номер №279/13/1/98. Дата реєстрацiї 02.11.1998 року. Дата видачi 07.08.2014 року. Особлива iнформацiя : Черговi збори акцiонерiв вiдбулися 24.04.2014 року. На зборах прийнято рiшення про змiну назви товариства у вiдповiдностi з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-YI вiд 17.09.2008 року, тобто про перейменування назви Вiдкрите акцiонерне товариство «Захiденергоавтоматика» у Публiчне акцiонерне товариство «Захiденергоавтоматика». У 2014 роцi вiдбулася змiна керiвних органiв Товариства, зокрема переобрано голову правлiння, переобрано членiв Ради Товариства термiном на три роки, обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї. Вказанi змiни задокументованi в Протоколi №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Захiденергоавтоматика» вiд 24.04.2014р. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики. При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими i нормативними актами України: - «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3480); - «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ 448/96); - «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514); - «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125); - Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ); - iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту. Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Публiчного Акцiонерного Товариства «Захiденергоавтоматика» складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а саме: - баланс станом на 31.12.2014 року; - звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк; - звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк; - звiт про власний капiтал за 2014 рiк; - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2013 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2013 фiнансово року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФО на 1 сiчня 2013 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства. Оскiльки оцiнка для цiлей пiдготовки першої фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством була проведена у 2013 роцi, тому у 2014 роцi керiвництво товариства уже не здiйснювало розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов`язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного року. Зважаючи на вищевикладене, аудит достовiрностi даних фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк та її вiдповiднiсть даним бухгалтерських регiстрiв та первинної облiкової документацiї проведений по фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно П(С)БО та трансформовано в МСФЗ. В вiдповiдностi з Положенням про облiкову полiтику Товариства, згiдно нацiональних стандартiв, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 – XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад рiчної фiнансової звiтностi за П(С)БО входить:- «Баланс» (ф.№1), в вiдповiдностi з П(С)БО 2;- «Звiт про фiнансовi результати» ( ф. №2), в вiдповiдностi з П(С)БО 3;- «Звiт про рух грошових коштiв» (ф.№3), в вiдповiдностi з П(С)БО 4;- «Звiт про власний капiтал» ( ф.№4), в вiдповiдностi з П(С)БО 5;- «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» (ф.№5), в вiдповiдностi з наказом МФУ № 302. 2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:• висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПАТ «Захiденергоавтоматика» за 2014р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi за МСФЗ.Тому думка Аудитора формується iз наступних фактiв: ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Трансформацiя фiнансової звiтностi згiдно вимог до МСФЗ здiйснена станом на 31.12.2012 року. Станом на 01.01.2013 року внесено вступнi залишки. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв».Аудитор пiдтверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ «Захiденергоавтоматика» за станом на кiнець останнього дня звiтного 2014 року.Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. За результатами проведеної перевiрки аудитор пiдтверджує, що данi бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2014 року вiдповiдають даним фiнансової звiтностi. 2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу: згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту» 2.5.Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». 2.6. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi : аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур,якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю акцiонерного товариства. Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi пiдприємства напротязi 3-х рокiв (2012-2013-2014рр.) встановлено динамiку зменшення об’ємiв виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. Зiбранi докази дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Публiчного акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Захiденергоатоматика» станом на 31.12.2014 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату та вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки: аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2014 рiк, через обмеження Товариством обсягу нашої роботи.Аудитор звертає увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк складеною за МСФЗ, активи в звiтностi вiдображенi за iсторичною вартiстю. Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012-2013-2014 рр. переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась i основнi засоби облiковуються по вартостi придбання. Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2014 роцi Товариством були допущенi деякi невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Так, Товариство не створює резерв сумнiвних боргiв та не формує в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до П(С) БУ 17 «Податок на прибуток». Проте, названi моменти мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства. Умовно-позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ «Захiденергоавтоматика» за 2014 рiк, вiдповiдно до МСФЗ. 2.7. Пояснювальний параграф. Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Неповне застосування МСБО 1 та неповне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2014 рiк, згiдно вимог українського законодавства Публiчним Акцiонерним Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р № 73. Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов’язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Товариства та результатiв її дiяльностi за 2014 рiк.Мiжнароднi стандарти передбачають подання у фiнансовiй звiтностi порiвняльної iнформацiї, статтi з нульовими залишками у звiтi не наводяться, додатковi статтi, заголовки та промiжнi пiдсумковi суми наводяться у звiтi про фiнансовий стан, якщо таке подання полiпшить розумiння фiнансового становища пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства. Станом на 31.12.2014р. резервний капiтал враховується у складi нерозподiленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 340 «Резервний капiтал») не видiлявся. Станом на 01.12.2014 року у балансi Товариства вiдображенi нерозподiленнi прибутки накопиченi за попереднi роки у сумi 5761 тис. грн. У 2014 роцi Товариство отримало збиток, що призвело до зменшення не розподiленого прибутки на суму 708 тис. грн. Публiчне акцiонерне товариство “Захiденергоавтоматика” (далi “Товариство” ) у 2013- 2014 рр. призупинило основну дiяльнiсть (КВЕД 33.20) – установлення та монтаж машин i устаткування, та (КВЕД 27.12) – виробництво та монтаж електророзподiльної та електронної апаратури. Дохiд отриманий в сумi 1163тис.грн., це кошти вiд здавання в оренду примiщень.ПАТ «Захiденергоавтоматика» облiковує основнi засоби за iсторичною вартiстю. У складi додаткового капiталу у фiнансовiй звiтностi згiдно П(с)БУ вiдображено дооцiнку основних засобiв. (ii) Оцiнка кредиторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi згiдно з П(с)БО Товариство оцiнює за номiнальною вартiстю основної суми заборгованостi, що не погашена станом на кiнець звiтного року. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”, у цiй попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ Товариство не провело переоцiнку кредиторської заборгованостi за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. ПАТ «Захiденергоавтоматика» не здiйснило (iv) нарахування вiдстроченого податку. Наведенi вище коригування призвели до виникнення додаткових тимчасових рiзниць. ПАТ «Захiденергоавтоматика» не визнала у звiтностi податковий ефект тимчасових рiзниць. 3. Iнша допомiжна iнформацiя. 3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 ЦК України «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Станом на 31.12.2014 р. чистi активи ПАТ «Захiденергоавтоматика» складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротнi активи 3709 1.3 Оборотнi активи 2325 1.4. Необоротнi активи а групи вибуття 0 1.5 Усього активiв 6034 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Поточнi зобов’язання 257 2.2 Усього зобов’язань 257 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.2) - 5777 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 16, у тому числi: 4.1 Неоплачений капiтал 0 4.2 Вилучений капiтал 0 5. Вiдхилення (рядок 3 – рядок 4) 5761. Розмiр чистих активiв ПАТ «Захiденергоавтоматика» бiльше розмiру статутного капiталу товариства на 5761 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства». 4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю : Товариство у 2014 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Прийняття рiшень загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою про вiдчуження майна товариства в обмiн на корпоративнi права, укладання кредитних договорiв на значну суму, у звiтному роцi не вiдбувалось. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 4.3. Виконання значних правочинiв : Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2014 року складає 6034 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 603.4 тис. грн. ПАТ «Захiденергоавтоматика» у 2014 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значного правочину (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Перевiркою порушень не встановлено. 4.4.Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ «Захiденергоавтоматика», вважає за необхiдне зазначити наступне: система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв ПАТ «Захiденергоавтоматика», достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Керiвництво Емiтента в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Емiтента. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок , що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Емiтента вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння Емiтента та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв ПАТ «Захiденергоавтоматика», якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Емiтента, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Емiтент наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi Емiтенту, включає наступнi складовi:-стратегiя та мета ризик – менеджменту; -управлiння ризиками;-загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;-джерела та механiзми контролю за ризиками;-аналiз ризикiв.Загальну стратегiю управлiння ризиками у ПАТ«Захiденергоавтоматика» визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює дирекцiя на чолi з головою правлiння. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Емiтента в наслiдок шахрайства.5. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА. 5.1 Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Балансу станом на 31.12.2014 року, звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк. Розрахунок показникiв наведено в таблицi. Аналiз фiнансового стану № Назва Алгоритм норматив на 31.12.2013 на 31.12.2014 Вiдхилення показника (+;-) 1 2 3 4 5 5 7 Коефiцiєнт ф.1 (ряд.1160 + ряд.1165)
1 абсолютної >0 1,45 0,19 -1,2600 лiквiдностi ф.1 (ряд.1695) Коефiцiєнт ф.1 (ряд.1195) 2 загальної >1-2 18,500 9,05000 лiквiдностi ф.1(ряд.1695) -9,4500 Коефiцiєнт покриття ф.1 (ряд.1595 + ряд.1695) 3 зобов"язань <0,5-1 0,0500 0,04500 власним капiталом ф.1 (ряд.1495) Коефiцiєнт ф.1 (ряд.1495) 4 платоспроможностi >0,5 0,9700 0,9600 0,0100 (автономiї) ф.1 (ряд.1900) Коефiцiєнт ф.2 (ряд.2350) 5 рентабельностi >0,0 (-0,1100) активiв ф.1 (ряд.1300 (гр.3)+ряд.1300(гр.4))/2 (0,19) Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв для погашення боргiв протягом року. Критичне значення показника – 1,0, при значеннi показника менше 1,0 пiдприємство має нелiквiдний баланс. ПАТ«Захiденергоавтоматика» має достатньо власних ресурсiв для погашення зобов`язань протягом року. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткотермiнову заборгованiсть. Зазначений показник свiдчить про те, що борги ТОВАРИСТВО може погасити власними коштами. Питома вага власного капiталу у загальнiй сумi фiнансових активiв Товариства склала 95,5 вiдсотки, що є позитивним фактором для дiяльностi в майбутньому. В цiлому фiнансовi показники Публiчного акцiонерного Товариства «Захiденергоавтоматика» свiдчать про достатнiсть власних активiв для функцiонування. Також, на пiдставi розрахункових показникiв, аудитор висловлює думку, що в найближчому майбутньому ТОВАРИСТВО буде вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi, проте, показники 2014 року погiршились в порiвняннi з попереднiм роком. Виходячи з аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2014 рiк аудитор висловлює думку, що пiдприємство є фiнансово незалежним i має тенденцiю до функцiонувння в майбутньому. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв для погашення боргiв протягом року. Критичне значення показника – 1,0, при значеннi показника менше 1,0 пiдприємство має нелiквiдний баланс. ПАТ«Захiденергоавтоматика» має достатньо власних ресурсiв для погашення зобов`язань протягом року. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткотермiнову заборгованiсть. Зазначений показник свiдчить про те, що борги ТОВАРИСТВО може погасити власними коштами. Питома вага власного капiталу у загальнiй сумi фiнансових активiв Товариства склала 95,5 вiдсотки, що є позитивним фактором для дiяльностi в майбутньому. В цiлому фiнансовi показники Публiчного акцiонерного Товариства «Захiденергоавтоматика» свiдчать про достатнiсть власних активiв для функцiонування. Також, на пiдставi розрахункових показникiв, аудитор висловлює думку, що в найближчому майбутньому ТОВАРИСТВО буде вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi, проте, показники 2014 року погiршились в порiвняннi з попереднiм роком. Виходячи з аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2014 рiк аудитор висловлює думку, що пiдприємство є фiнансово незалежним i має тенденцiю до функцiонувння в майбутньому. 6.Висновок незалежного аудитора – немодифiкована - умовно позитивна думка: на думку аудитора, фiнансовi звiти, складенi за концептуальною основою – Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, i трансформована в МСФЗ. Перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена за 2012 рiк. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю. Трансформацiя до справедливої вартостi не здiйснена. Особлива iнформацiя: у 2014 роцi ТОВАРИСТВО провело збори акцiонерiв, за рiшенням яких вiдбулась змiна назви Товариства, змiна керiвних органiв Товариства, зокрема переобрано голову правлiння, переобрано членiв Ради Товариства термiном на три роки, обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї. За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ПАТ «Захiденергоавтоматика» i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України. Фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ наведена в додатках. 7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в таблицi № 11. Таблиця №11. Назва аудиторської фiрми ТзОВ аудиторська фiрма«Львiвський аудит» Код ЄДРПОУ 23273456 Дата державної реєстрацiї 30.08.1995р. Юридична адреса 79058, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, буд.83А Мiсце розташування офiсу фiрми 79014, м. Львiв вул.Корпанюкiв,буд.73А. Генеральний директор Малюца Л.Г. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi послуги. Свiдоцтво № 1287, видане на пiдставi рiшення Аудиторської палати вiд 26.01.2001 року. Термiн дiї – до 24.02.2016 року. Дата та номер рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi Рiшення АПУ вiд 27.08.2012р. №257/4 e-mail dzvinal@mail.ru Телефон 0673102417 Основнi вiдомостi про аудитора. Таблиця №12. Прiзвище, iм'я та по-батьковi аудитора Салдан Галина Романiвна Код ДРФО 2142810642 Мiсце проживання аудитора 79049 м. Львiв вул. Скрипника, 17а кв.10 Мiсце розташування офiсу аудитора 79049 м.Львiв, вул.Скрипника,17а кв.10. Номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат аудитора № 004618, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України 30.03 2001 року. Термiн дiї – до 30.03.2020 р. Телефон аудитора 032-223-65-25, 067-671-41-25. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту. Дата та номер договору на проведення аудиту: № 1/К2015 вiд 15.03.2015 року. Перiод, яким охоплено проведення аудиту: з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит розпочато 15 березня 2015 року, аудит завершено 30 березня 2015 року. Аудитор Г.Р. Салдан. Ген. директор Л.Г. Малюца.
Публiчне Акцiонерне товариство «Захiденергоавтоматика» 8. Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примiтки)до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2014р» 8.1 Примiтки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2014 року. Згiдно з МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає справедливу вартiсть нерухомостi, утримуваної пiдприємством з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi (при постачання товарiв, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей), або для продажу в звичайному ходi дiяльностi. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 3736 тис. грн., на кiнець – 3755 тис.грн. Напротязi 2014 року придбано основних засобiв на суму 19 тис.грн., в т.ч. будинки, споруди на суму 19 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 2247 тис. грн., на кiнець – 2346 тис. грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 959 тис. грн., на кiнець – 930 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 682 тис. грн., на кiнець – 681 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року – 39 тис. грн., на кiнець – 15 тис. грн.). Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (на початок року – 341 тис.грн.; на кiнець року – 395 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2014 року становить 605 тис. грн., на кiнець 2014 року – 254 тис. грн. Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 224 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 50 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх перiодiв". У Балансi, складеному за П(с)БО, вiдсутнi витрати майбутнiх перiодiв. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 16 156 грн. Капiтал у дооцiнках становить 3238 тис. грн. на початок та на кiнець звiтного перiоду. Нерозподiлений прибуток на 31.12.2014 р. дорiвнює 2523 тис. грн., проте в балансi згiдно МСФЗ в цю статтю включено також суму капiталу у дооцiнках. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Визнання доходiв i витрат. Загальна сума зобов`язань на початок звiтного перiоду становить 154 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду -257 тис.грн. Доходи товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 154 тис. грн., на кiнець – 192 тис. грн. Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв – 0 тис.грн. на початок року; 0 тис.грн. на кiнець року; поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок – 0 тис. грн., на кiнець – 15 тис. грн.). Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок – 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.). Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.2 Примiтки до форми №2 Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 1450 тис. грн., iншi операцiйнi витрати становлять 421 тис. грн., в тому числi за статтями: матерiальнi затрати - 824тис. грн., витрати на оплату працi - 289. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи -110 тис. грн., амортизацiя - 99. грн., iншi операцiйнi витрати -549 тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.3 Примiтки до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк. Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2014р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 50 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 50 тис. грн.; в iноземнiй валютi – 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть у 2014 роцi не є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд оренди нерухомостi, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – (174) тис. грн. Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 0 тис. грн. (видаток). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi не збiльшився. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 50 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 8.4 Примiтки до форми №4 Звiт про власний капiтал за 2014 рiк. Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2014 чистий прибуток становить мiнус 708тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 16 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Капiтал у дооцiнках в сумi 3238 тис.грн., Нерозподiленого прибутку: 3231 тис. грн. - на початок звiтного року, 2523 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал ПАТ “Захiденергоавтоматика” не змiнювався у 2014 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 16 156 грн., який станом на 31.12.2014р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 64624 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося. а) Заява про вiдповiднiсть. Керiвництво Товариства звертає увагу користувачiв звiтностi на наступну особливiсть, притаманну фiнансовiй звiтностi, що складається в 2014 роцi. У вiдповiдностi до Закону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). У вiдповiдностi до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011 року публiчнi акцiонернi товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р. Керiвництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р.
(б) Компоненти фiнансового звiту , функцiональна валюта та валюта звiтностi. Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст 11 Закону України вiд 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" фiнансова звiтнiсть складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики. (в) Основнi засади органiзацiї облiку та облiкової полiтики Товариства. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ. Для приведення показникiв фiнансової звiтностi ПАТ «Захiденергоавтоматика» у вiдповiднiсть з вимогами МСФЗ Товариством здiйснено трансформацiю фiнансової звiтностi, складеної за нацiональними П(С)БО, у звiтнiсть, формат i змiст якої вiдповiдає вимогам МСФЗ. Процедури коригування показникiв звiту за 2014 рiк включали: вибiр облiкової полiтики i формату фiнансової звiтностi з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показникiв звiтностi для забезпечення подання iнформацiї у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ. Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити судження, оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв, зобов’язань на звiтну дату та вiдображення у фiнансовiй звiтностi доходiв та витрат, отриманих протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Основним припущенням керiвництва є: Принцип нарахування . Згiдно з цим принципом результати операцiй та iншi подiї визнаються , коли вони вiдбуваються ( а не тодi, коли отримуються або сплачуються грошовi кошти або їх еквiваленти) i вони вiдображаються в облiкових реєстрах та наводяться у фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. Безперервнiсть – основоположне припущення. Фiнансовi звiти пiдготовленi на основi безперервностi дiяльностi. Керiвництво дотримується вимог правдивого подання iнформацiї у фiнансових звiтах. Окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв та витрат; Окремого подання та об’єднання статей, виходячи iз їхньої суттєвостi; Послiдовностi подання iнформацiї. Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результату дiяльностi пiдприємства керiвництво дотримується якiсних характеристик фiнансових звiтiв : зрозумiлiсть ; доречнiсть; достовiрнiсть; зiставнiсть. 9.Подiї пiсля звiтної дати: Пiсля дати балансу не вiдбувалися подiї, що впливають на фiнансово-господарський стан Товариства. Голова правлiння Гринчук Андрiй Миколайович. Головний бухгалтер Глов`як Ганна Iзидорiвна.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 0 0 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Неможливiсть бути членом iнших органiв управлiння товариства, перебування на посадi не бiльше двох термiнiв пiдряд. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi положення вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) На вимогу АПУ

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудиторська фiрма

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 17.04.2015 ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" за ЄДРПОУ 00110912
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності за КВЕД 33.20
Середня кількість працівників 8
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79034, м. Львiв, вул. Проф. Буйка, буд. 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1489 1409 1640
первісна вартість 1011 3736 3755 4120
знос 1012 2247 2346 2480
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 2300 2300 2300
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3789 3709 3940
II. Оборотні активи
Запаси 1100 959 930 1380
Виробничі запаси 1101 6 39 31
Незавершене виробництво 1102 62 0 0
Готова продукція 1103 70 70 467
Товари 1104 821 821 882
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 682 681 902
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

341

395

93
з бюджетом 1135 39 15 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 4
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 605 254 158
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 224 50 2270
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 389
Усього за розділом II 1195 2850 2325 5196
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 6639 6034 9136

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16 16 16
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 3238
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6469 5761 4413
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 6485 5777 7667
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 154 192 395
за розрахунками з бюджетом 1620 0 15 272
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 50 0
Усього за розділом IІІ 1695 154 257 1469
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 6639 6034 9136

Примітки
Керівник Гринчук А.М.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" за ЄДРПОУ 00110912
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 1366
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 1350 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

16
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1163 1116
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1450 ) ( 1888 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 12 )
Інші операційні витрати 2180 ( 421 ) ( 593 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 708 ) ( 1361 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 58 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 708 ) ( 1419 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 708 ) ( 1419 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -708 -1419

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 824 1594
Витрати на оплату праці 2505 289 910
Відрахування на соціальні заходи 2510 110 327
Амортизація 2515 99 95
Інші операційні витрати 2520 549 746
Разом 2550 1871 3672

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 64624 64624
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 64624 64624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -10.95568 -21.95779
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -10.95568 -21.95779
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Гринчук А.М.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" за ЄДРПОУ 00110912
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

2005
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 34
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1345 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 127 2701
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 871 )

( 2692 )
Праці 3105 ( 238 ) ( 631 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 130 ) ( 353 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 290 ) ( 413 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 53 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 120 ) ( 110 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 170 ) ( 250 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 117 ) ( 1918 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -174 -1267
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -174 -1267
Залишок коштів на початок року 3405 224 1491
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 50 224

Примітки
Керівник Гринчук А.М.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" за ЄДРПОУ 00110912
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" за ЄДРПОУ 00110912
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16 0 0 0 6469 0 0 6485
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 16 0 0 0 6469 0 0 6485
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -708 0 0 -708
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -708 0 0 -708
Залишок на кінець року 4300 16 0 0 0 5761 0 0 5777

Примітки
Керівник Гринчук А.М.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2014 року. Згiдно з МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає справедливу вартiсть нерухомостi, утримуваної пiдприємством з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi (при постачання товарiв, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей), або для продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 3736 тис. грн., на кiнець – 3755 тис.грн. На протязi 2014 року придбано основних засобiв на суму 19 тис.грн., в т.ч. будинки, споруди на суму 19 тис. грн.. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 2247 тис. грн., на кiнець – 2346 тис. грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду 959 тис. грн., на кiнець – 930 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 682 тис. грн., на кiнець – 681 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року – 39 тис. грн., на кiнець – 15 тис. грн.). Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (на початок року – 341 тис.грн.; на кiнець року – 395 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2014 року становить 605 тис. грн., на кiнець 2014 року – 254 тис. грн.
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 224 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 50 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх перiодiв". У Балансi, складеному за П(с)БО, вiдсутнi витрати майбутнiх перiодiв. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 16 156. грн. Капiтал у дооцiнках становить 3238 тис.грн. на початок та на кiнець звiтного перiоду. Нерозподiлений прибуток на 31.12.2014р. дорiвнює 2523 тис. грн., проте в балансi згiдно МСФЗ в цю статтю включено також суму капiталу у дооцiнках.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Визнання доходiв i витрат.Загальна сума зобов`язань на початок звiтного перiоду становить 154 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду -257 тис.грн. Доходи товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 154 тис. грн., на кiнець – 192 тис. грн. Поточнi зобов»язання з одержаних авансiв – 0 тис.грн. на початок року; 0 тис.грн. на кiнець року; Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок – 0 тис. грн., на кiнець – 15 тис. грн.) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок – 0 тис. грн., на кiнець – 0 тис. грн.). Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Продовження тексту приміток

Примiтки до форми №2 Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 1450 тис. грн., iншi операцiйнi витрати становлять 421 тис. грн., в тому числi за статтями: матерiальнi затрати -_824тис. грн., витрати на оплату працi -289. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи -110 тис. грн., амортизацiя - 99. грн., iншi операцiйнi витрати -549 тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Продовження тексту приміток

Примiтки до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк. Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ (податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися окремими рядками у звiтi для того, щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки грошових коштiв., або вiдображатися у складi надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2014р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 50 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 50 тис. грн.; в iноземнiй валютi – 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть у 2014 роцi не є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд оренди нерухомостi, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – (174) тис. грн. Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 0 тис. грн. (видаток). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi не збiльшився..
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 50 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Продовження тексту приміток

Примiтки до форми №4 Звiт про власний капiтал за 2014 рiк.Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2014 чистий прибуток становить мiнус 708тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 16 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Капiтал у дооцiнках в сумi 3238 тис.грн., Нерозподiленого прибутку: 3231 тис. грн. - на початок звiтного року, 2523 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал ПАТ “Захiденергоавтоматика” не змiнювався у 2014 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 16 156 грн., який станом на 31.12.2014р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 64624 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося.а) Заява про вiдповiднiсть Керiвництво Товариства звертає увагу користувачiв звiтностi на наступну особливiсть, притаманну фiнансовiй звiтностi, що складається в 2014 роцi. У вiдповiдностi до Закону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). У вiдповiдностi до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011 року публiчнi акцiонернi товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р. Керiвництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. (б) Компоненти фiнансового звiту , функцiональна валюта та валюта звiтностi. Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст 11 Закону України вiд 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" фiнансова звiтнiсть складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики.(в) Основнi засади органiзацiї облiку та облiкової полiтики Товариства Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ.
Для приведення показникiв фiнансової звiтностi ПАТ «Захiденергоавтоматика» у вiдповiднiсть з вимогами МСФЗ Товариством здiйснено трансформацiю фiнансової звiтностi, складеної за нацiональними П(С)БО, у звiтнiсть, формат i змiст якої вiдповiдає вимогам МСФЗ. Процедури коригування показникiв звiту за 2014 рiк включали: вибiр облiкової полiтики i формату фiнансової звiтностi з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показникiв звiтностi для забезпечення подання iнформацiї у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ. Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити судження, оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв, зобов’язань на звiтну дату та вiдображення у фiнансовiй звiтностi доходiв та витрат, отриманих протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.Основним припущенням керiвництва є: Принцип нарахування . Згiдно з цим принципом результати операцiй та iншi подiї визнаються , коли вони вiдбуваються ( а не тодi, коли отримуються або сплачуються грошовi кошти або їх еквiваленти) i вони вiдображаються в облiкових реєстрах та наводяться у фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. Безперервнiсть – основоположне припущення. Фiнансовi звiти пiдготовленi на основi безперервностi дiяльностi. Керiвництво дотримується вимог правдивого подання iнформацiї у фiнансових звiтах. • Окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв та витрат; • Окремого подання та об’єднання статей, виходячи iз їхньої суттєвостi; • Послiдовностi подання iнформацiї; Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результату дiяльностi пiдприємства керiвництво дотримується якiсних характеристик фiнансових звiтiв: • Зрозумiлiсть; • Доречнiсть; • Достовiрнiсть: • Зiставнiсть.
Подiї пiсля звiтної дати: Пiсля дати балансу не вiдбувалися подiї, що впливають на фiнансово-господарський стан Товариства. Голова правлiння Гринчук Андрiй Миколайович. Головний бухгалтер Глов`як Ганна Iзидорiвна.