Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

на попередню

 

Голова правлiння

 

 

 

Сиворог В.А

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.05.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00110912

4. Місцезнаходження

Львівська , -, 79034, м.Львiв, професора. Буйка, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 270 35 27 (032) 270 35 27

6. Електронна поштова адреса

zea_com@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi папери України №71

 

16.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

energyresource.tripod.com

в мережі Інтернет

24.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
" Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - товариство не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у товариствi немає посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", а також "iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №378467

3. Дата проведення державної реєстрації

10.04.2014

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

16156

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

20

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу

68.20 Здавання в оренду власного нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"

2) МФО банку

351629

3) поточний рахунок

26007130027

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"

5) МФО банку

325629

6) поточний рахунок

2600184013005

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Будiвельна дiяльнiсть

АЕ №180660

11.09.2012

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельног контролю у Львiвськiй областi

11.09.2017

Опис

Товариство планує продовжити/отримати нову лiцензiю щодо будiвельної дiяльностi

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл.

20823070

79000Україна Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сиворог Вiталiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, ЛПI iнженер-електрик

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "ЛьвiвОРГРЕС", керiвник сектора

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер, член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глов'як Ганна Iзидорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавець вищої категорiї

6) стаж керівної роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.09.1995 Не визначений

9) Опис

Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жовнiр Степан Романович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1961

5) освіта**

середня-спецiальна, Технiкум промислової автоматики

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" головний механiк

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лотошинський Борислав Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 093878 Камянко-Бузьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища, ЛПI, iнженер-механiк

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" начальник ДВД

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паска Олександра Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища, ЛПI, iнженер-електрик

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" провiдний iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не дала дозволу на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козак Марiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 745314 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища, Львiвський с/г iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 5 рокiв

9) Опис

Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бернар Василь Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 279165 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища, ЛПI iнженер теплотехнiк

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" Голова правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Скликання та проведення засiдань Спостережної ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврилюк Василь Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 026172 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1942

5) освіта**

середня

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" майстер

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Река Василь Маркiянович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 088313 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1938

5) освіта**

середня, ПТУ №30

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Захiденергоавтоматика" вартiвник

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дудчак Юрiй Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 861261 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Файна студiя" директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПАТ "ДТЕК "Захiденерго"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 23269555 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 3 роки

9) Опис

Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Войтович Андрiй Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 025172 Франкiвським РВУМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1944

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Майстер

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2003 на 5 рокiв

9) Опис

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Сиворог Вiталiй Анатолiйович

КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

25.10.2002

13461

20.83

13461

0

0

0

Головний бухгалтер, член правлiння

Глов'як Ганна Iзидорiвна

- - -

21.11.1996

2

0.003

2

0

0

0

Член правлiння

Жовнiр Степан Романович

- - -

29.11.1996

7

0.01

7

0

0

0

Член правлiння

Лотошинський Борислав Iванович

КА 093878 29.04.1996 Камянко-Бузьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

03.12.1996

2

0.003

2

0

0

0

Член правлiння

Паска Олександра Петрiвна

- - -

29.11.1996

2

0.003

2

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Козак Марiя Iванiвна

КВ 745314 14.08.2001 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

09.12.1996

3

0.004

3

0

0

0

Голова спостережної ради

Бернар Василь Миколайович

КА 279165 09.10.1996 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Член спостережної ради

Гаврилюк Василь Васильович

КВ 026172 19.12.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

29.11.1996

10

0.015

10

0

0

0

Член спостережної ради

Река Василь Маркiянович

КС 088313 07.08.2002 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

02.12.1996

25

0.03

25

0

0

0

Член спостережної ради

Дудчак Юрiй Борисович

КА 861261 26.06.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

26.03.2003

2

0.003

2

0

0

0

Член спостережної ради

ПАТ "ДТЕК "Захiденерго"

- 23269555 -

02.04.1998

8000

12.38

8000

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Войтович Андрiй Андрiйович

КС 025172 26.06.2002 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

09.12.1996

63

0.1

63

0

0

0

Усього

21577

33.381

21577

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПАТ "ДТЕК "Захiденерго"

23269555

79026 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Козельницька 15

02.04.1998

8000

12.38

8000

0

0

0

ВАТ "Львiворгрес"

00128504

79001 Україна Львівська Галицький м. Львiв Тютюнникiв, 55

12.07.2004

14749

22.82

14749

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Демкiв Святослав Олегович

КА 040475 26.12.1995 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

15.03.2005

7772

12.03

7772

0

0

0

Сиворог Вiталiй Анатолiйович

КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

25.10.2002

13461

20.83

13461

0

0

0

Усього

43982

68.06

43982

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2013

Кворум зборів**

1.2

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1.Вибори лiчильної комiсiї. 2. Вибори голови зборiв та секретаря. 3.Розгляд та затвердження регламенту зборiв, виду голосування по кожному питанню. 4.Звiт Правлiння про результати роботи Товариства за 2003-2012 роки. 5. Звiт Ради товариства за 2003-2012 роки. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2003-2012 роки. 7. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2003-2012 роки. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства: a) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Вiдкрите акцiонерне товариство" термiном "Публiчне акцiонерне товариство". b) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Рада товариства" термiном "Наглядова рада товариства". c) Доповнити роздiл 2 Статуту ВАТ "Захiденергоавтоматика" наступними видами дiяльностi: п. 2.2.28 Огляд та експертне обстеження електроустановок та електрообладнання пiдвищеної небезпеки (напругою до 750 кВ). п. 2.2.29. Технiчна експертиза, паспортизацiя та опосвiдчення будiвель, споруд,установок та обладнання гiдротехнiчного, теплотехнiчного, електротехнiчного, зв'язку i телекомунiкацiй призначення, в тому числi пiдвищеної небезпеки". 9. Вибори Голови правлiння Товариства. 10. Вибори нового складу Ради Товариства. 11. Вибори нового складу Ревiзiйної комiсiї 12.Добровiльна лiквiдацiя ВАТ " Захiденергоавтоматика". 13. Обрання лiквiдацiйної комiсiї в кiлькостi 5 (п'ять ) чоловiк. 14.Визначення порядку розподiлу майна та iнших активiв ВАТ "Захiденергоавтоматика" мiж акцiонерами власниками простих iменних акцiй ВАТ " Захiденергоавтоматика". 15.Приведення Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика", Положення про загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика", Положення про Раду Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика", Положення про Ревiзiйну комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика" у вiдповiднiсть до Закону України №514-УI вiд 17.09.2008 року "Про акцiонернi товариства" шляхом виключення пунктiв, що суперечать Закону України № 514-VI вiд 17.09.2008 року "Про акцiонернi товариства". 16. Внесення змiн до п. 7.3.8 Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика" шляхом викладення його в такiй редакцiї: "Засiдання Наглядової ради товариства проводяться не рiдше одного разу на мiсяць i вважаються правомочними, якщо на них присутнi не менше половини її членiв. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд присутнiх на засiданнi членiв Наглядової ради товариства. Позачерговi засiдання Наглядової ради товариства скликаються на вимогу голови Наглядової ради товариства, Правлiння товариства чи члена Наглядової ради товариства." 17. Внесення змiн до пункту 7.3.3 Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика" шляхом його доповнення наступним: "До виключної компетенцiї Наглядової ради товариства вiдноситься:- обрання та припинення повноважень голови та/або члена (iв) виконавчого органу;- обрання та припинення повноважень голови та/або члена (iв) iнших органiв товариства;- прийняття рiшень про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi голови та/або члена (iв) виконавчого та iнших органiв товариства, а також вiдсторонення їх вiд посади та обрання особи, що тимчасово буде виконувати їх обов'язки та здiйснювати їх повноваження - прийняття рiшення щодо вiдчуження нерухомого майна, передачу нерухомого майна в оренду, заставу, укладення будь-яких iнших договорiв, що стосуються нерухомого майна товариства, укладення договорiв поруки, гарантiї, позики, укладення будь-яких договорiв, вартiсть яких перевищує сто тисяч гривень та попереднє погодження укладення головою Правлiння договорiв на суму, що перевищує двадцять тисяч гривень." 18. Доповнення роздiлу 7.4 Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика"пунктом 7.4.6 наступного змiсту:"Повноваження голови та/або члена Правлiння припиняються з пiдстав, передбачених чинним законодавством України, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надавалось. Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

05.09.2013

Кворум зборів**

0

Опис

Порядок денний зборiв: 1. Вибори лiчильної комiсiї. 2. Вибори голови зборiв та секретаря. 3. Розгляд та затвердження регламенту зборiв, виду голосування по кожному питанню. 4. Обрання Голови правлiння Товариства. 5. Обрання нового складу Ради Товариства. 6. Обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї 7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства: a) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Вiдкрите акцiонерне товариство" термiном "Публiчне акцiонерне товариство". b) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Рада товариства" термiном "Наглядова рада товариства". 8. Попереднє схвалення значного правочину щодо вiдчуження нерухомого майна ВАТ "Захiденергоавтоматика> 9. Звiт Правлiння про результати роботи Товариства за 2003-2012 роки. 10. Звiт Ради товариства за 2003-2012 роки. 11. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2003-2012 роки. 12. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2003-2012 роки. 13. Добровiльна лiквiдацiя ВАТ < Захiденергоавтоматика>. 14. Обрання лiквiдацiйної комiсiї в кiлькостi 5 (п'ять ) чоловiк. 15. Визначення порядку розподiлу майна та iнших активiв ВАТ <Захiденергоавтоматика>мiж акцiонерами власниками простих iменних ВАТ < Захiденергоавтоматика>, затвердження порядку лiквiдацiї. Позачерговi загальнi збои акцiонерiв скликались на вимогу власника бiльше 10% акцiй ПАТ "ЛьвiвОРГРЕС". Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надавалось. Збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТзОВ аудиторська фiрма"Львiвський аудит "

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23273456

Місцезнаходження

79059 Україна Львівська - м. Львiв вул.Замарстинiвська, 73-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №1287

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0673102417

Факс

-

Вид діяльності

аудит

Опис

Аудиторськi послуги

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс Банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19358632

Місцезнаходження

79000 Україна Львівська - м. Львiв вул. Грабовського, 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263397

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(032)297-13-82

Факс

(032)297-13-82

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач, який обслуговувує випуск акцiй у бездокументарнiй формi згiдно умов договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперi

Опис

Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента,прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiката випуску цiнних паперiв,вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень .Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв дiє вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть,що затверджується рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ,Регламенту здiйснення депозитарної дiяльностi

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.11.1998

279/13/1/98

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000136857

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

64624

16156

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.

 


XI. Опис бізнесу

ВАТ"Захiденергоавтоматика" створене шляхом приватизацiї державного пiдприємства "Захiденергоавтоматика" (рiк заснуваня якого - 1968), згiдно наказу Мiнiстерства України вiд 29.03.1994р.№ 79.

 

До складу товариства входять наступнi пiдроздiли : цех випуску готової продукцiї, хiмiко технологiчний i теплотехнiчний вiддiл, цех електроавтоматики, господарсько-технiчний вiддiл, допомiжнi служби: фiнансово-економiчний вiддiл, Вiддiл матерiально-технiчного постачання та комплектацiї, адмiнiстративно-господарський вiддiл, вiддiл охорони. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались.

 

Починаючи з II кварталу 2013 року товариство рiзко скоротило чисельнiсть працiвникiв в зв"язку з вiдсутнiстю замовлень на роботи, послуги. Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 847,1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 20. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 4 осiб. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився. Кадрової програми немає.

 

ВАТ "Захiденергоавтоматика" не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

 

ВАТ "Захiденергоавтоматика" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.

 

Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.

 

Пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу. Облiк запасiв на Пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №9 <Запаси>. Прийнята Товариством облiкова полiтика стосовно порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв, а також методiв оцiнки вибуття запасiв, протягом звiтного перiоду залишалася незмiнною.

 

1. Ремонт та налагоджування засобiв вимiрiв та автоматизацiї процесiв теплових та атомних станцiй, електроавтоматики електричних пiдстанцiй, пошуки пошкоджень кабельних лiнiй, сервiсне обслуговування продукцiї власного виробництва. 2. Ремонт складної вимiрювальної технiки (засобiв метрологiчного забезпечення виробництва).Послуги промислового характеру - ремонт та налагоджування систем автоматизацiї виконувався персоналом Товариства на теплових електростанцiях України (Бурштинська, Добротвiрська, Ладижинська ТЕС, Калуська ТЕЦ), промислових пiдприємствах м.Львова та облiстi. Робота ВАТ безпосередньо пов'язана з ситуацiєю в енергетицi України, покращення якої вiдкриває певнi перспективи для збiльшення обсягiв виробництва i покращення фiнансового стану ВАТ. Конкуренти : 1. По послугах - енергоремонтнi пiдприємства України i країн СНД. 2. По продукцiї виробництва - заводи України, виробники аналогiчної продукцiї, по окремих виробах заводи i пiдприємства Росiї. Пiдприємство за 2013 рiк проводило проектнi, пусконалагоджувальнi, монтажнi роботи на ПАТ "Подiльський цемент", ТзОВ "Вiнницька птахофабрика", ПАТ "Енергiя"

 

За останнi 5 рокiв було продано основнi засоби, якi не задiянi у виробництвi ( в основному обладнання, станки) на не значнi суми. Для органiзацiї роботи i покращення її придбалися в основному комп'терна технiка.

 

Фактiв правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами по стану на 31.12.2013 року не вiдбувалось.

 

Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi. ВАТ <Захiденергоавтоматика>контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становила 3736 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї 2247 тис. грн., залишкова вартiсть 1489 тис.грн. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю з урахуванням накопиченого зносу. У 2013 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом.

 

Низька купiвельна спроможнiсть населення. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.

 

Штрафiв за звiтний перiод - немає.

 

Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.

 

Iнформацiї про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

 

Вдосконалення iснуючих видiв дiяльностi, набiр квалiфiкованого персоналу, розширення зони надання послуг, пошук нових ринкiв збуту. Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, забруднення навколишнього середовища Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв

 

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.

 

За звiтний перiод товариство не приймало участi в судових справах.

 

Iншої iстотної iнформацiї яка б зацiкавила iнвесторiв немає.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1523

1489

0

0

1523

1489

будівлі та споруди

1282

1340

0

0

1282

1340

машини та обладнання

30

20

0

0

30

20

транспортні засоби

117

50

0

0

117

50

інші

94

79

0

0

94

79

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1523

1489

0

0

1523

1489

Опис

По будiвлях та спорудах- первiсна вартiсть становить 3027, суманарахованого зносу - 1745, ступiнь зносу 55,76%. машини та обладнання: первiсна вартiсть становить 114, суманарахованого зносу - 84, ступiнь зносу - 73,68%. Транспортнi засоби: первiсна вартiсть становить 234, суманарахованого зносу 117, ступiнь зносу - 50%. Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить 419. суманарахованого зносу - 325, ступiнь зносу - 77,57%. Обмежень щодо використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6166

7585

Статутний капітал (тис. грн.)

16

16

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

16

16

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу.

Висновок

Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв (6166 тис. грн.) є бiльшою вiд статутного капiталу (16 тис.грн)

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

154

X

X

Усього зобов'язань

X

154

X

X

Опис:

д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, м. Львiв, Замарстинiвська,83а.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058, м. Львiв, Замарстинiвська,83а.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0 - 0 0

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" 79058, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а Свiдоцтво №1287 "25" березня 2014 року м. Львiв АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика" за 2013 рiк складений вiдповiдно та з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту", МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". 1. Адресат: аудиторський ЗВIТ призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ВIДКИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Захiденергоавтоматика", фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв. ЗВIТ складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV. При складаннi висновку аудитори керувалися "Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтента цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд 29.09.2011 р. № 1360. При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 "Незалежнiсть" Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало. 2.Вступний параграф. 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента: Таблиця 1 1 Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика". 2 Код за ЄДРПОУ 00110912. 3 Мiсцезнаходження КОАТУУ 79005, м. Львiв, вул. професора Буйка,2 4610136800 4 Телефон, факс (032)270-21-24 5 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 231, Вiдкрите акцiонерне товариство . 6 Дата реєстрацiї, номер Свiдоцтва про Державну реєстрацiю, орган, який видав Свiдоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради Виписка серiї ААБ №738903 Вiд 16.05.94р., номер запису 14151200000005088 7 Основнi види дiяльностi за КВЕД 33.20 - установлення та монтаж машин i устаткування; 27.12 - виробництво та монтаж електророзподiльної та електронної апаратури, 68.20 - здавання в ореду власного чи орендованого нерухомого майна. 8 Орган управлiння, його посадовi особи Правлiння; Наглядова рада; Голова ревiзiйної комiсiї. 9 Учасниками товариства, яким належить бiльше 10% акцiй Одна юридична особа, якiй належить 12,38 % акцiй, i двi фiзичнi особи, громадяни України, яким належить в сумi 33,09 % акцiй, номiнальнi утримувачi, яким належить 27,79%. 10 Статутний фонд Товариства Статутний фонд становить 16 тис. грн., подiлений на 64624 шт. простих iменних акцiй. 11 Прiзвище особи, яка має право вчиняти юридичнi дiї без довiреностi - керiвник - Сиворог Вiталiй Анатолiєвич14. Iнформацiя про осiб, якi володiють 5% та бiльше вiдсоткiв, акцiй емiтента : Таблиця 2 Найменування юридичної особи Код за ЄДРОПОУ Мiсце Знаходження Дата внесення до реєстру К-сть акцiй (штук) Вiд загальної к-ст i% Простi iменнi ПАТ "Захiденерго" 23269555 М.Львiв, вул.Свєн- цiцького, 2 02.04.1998. 8000 12,38 8000 Демкiв Святослав Олегович 15.03.2005 7772 12,26 7772 Перун Вiталiй Iванович 30.07.2004 р. 4159 6,43 4159 Сиворог Вiталiй Анатолiєвич 25.10.2002 13461 20,83 13461 Номiнальними утримувачами є ПАТ "ФольксБанк" та ПРАТ ВДЦП, яким належить 27,79% акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано Львiвським територiальним управлiнням ДКЦП та Фондового ринку , реєстрацiйний номер №279/13/1/98. Дата реєстрацiї 2.11.1998 року. Дата видачi 4.01.2012 року. Останнi збори акцiонерiв вiдбулися в 2003 роцi. На дату проведення аудиторської перевiрки назва товариства не приведена у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-YI вiд 17.09.2008 року. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими i нормативними актами України: - "Про цiннi папери i фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3480); - "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ 448/96); - "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ № 514); - "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125); - Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ); - iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту. Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Вiдкритого Акцiонерного Товариства "Захiденергоавтоматика" складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а саме: - баланс станом на 31.12.2013 року; - звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк; - звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк; - звiт про власний капiтал за 2013 рiк; - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 фiнансовий рiк є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2013 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2013 фiнансово року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФО на 1 сiчня 2013 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства. Так, оцiнка для цiлей пiдготовки першої фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством була проведена у 2013 роцi. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного року. Так, не виконанi вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi": - не складено початковий баланс на дату переходу (на 01.01.2012 р.) за МСФЗ; - не проведено коригування даних за нацiональними стандартами у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком на дату переходу на МСФЗ; - не розкрита iнформацiя про те, як перехiд вiд нацiональних стандартiв до МСФЗ вплинув на показники доходiв, витрат та результатiв в ранiше складенiй по П(С)БО фiнансовiй звiтнiсть. - не затверджений план рахункiв та субрахункiв по МСБО(МСФЗ) - не завершена розробка Положення про облiкову полiтику по МСБО(МСФЗ). - фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р., складеної по МСБО(МСФЗ), проведена тiльки перекласифiкацiя (перенесення суми однiєї статтi до iншої). Валюта балансу, як i показники iнших форм звiтностi, не змiнились (тобто, коригувань, пов'язаних з переходом на МСБО(МСФЗ) на дату їх першого застосування у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком, не проводилось), в той час як умовою здiйснення трансформацiї є визначення розбiжностей мiж нацiональними П(С)БО та МСФЗ i викладення їх в Примiтках. Отриманi докази свiдчить про те, що Товариством в 2012 роцi тiльки розпочато застосування окремих елементiв облiку за мiжнародними стандартами, що є пiдставою для висловлювання умовно-позитивної думки аудитора при складаннi аудиторського висновку. Зважаючи на вищевикладене, аудит достовiрностi даних фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк та її вiдповiднiсть даним бухгалтерських регiстрiв та первинної облiкової документацiї проведений по фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно П(С)БО. В вiдповiдностi з Положенням про облiкову полiтику Фонду, згiдно нацiональних стандартiв, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 - XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад рiчної фiнансової звiтностi за П(С)БО входить: - "Баланс" (ф.№1), в вiдповiдностi з П(С)БО 2; - "Звiт про фiнансовi результати" ( ф. №2), в вiдповiдностi з П(С)БО 3; - "Звiт про рух грошових коштiв" (ф.№3), в вiдповiдностi з П(С)БО 4; - "Звiт про власний капiтал" ( ф.№4), в вiдповiдностi з П(С)БО 5; - "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" (ф.№5), в вiдповiдностi з наказом МФУ № 302. 2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: " висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ВАТ "Захiденергоавтоматика" за 2013р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi за МСФЗ. Тому думка Аудитора формується iз наступних фактiв: ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Трансформацiя фiнансової звiтностi згiдно вимог до МСФЗ здiйснена станом на 31.12.2012 року. Станом на 01.01.2013 року внесено вступнi залишки. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Аудитор пiдтверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ВАТ "Захiденергоавтоматика" за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. За результатами проведеної перевiрки аудитор пiдтверджує, що данi бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдають даним фiнансової звiтностi. 2.4 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу: Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". 2.5.Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 2.6. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi : Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Обов'язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур,якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю акцiонерного товариства. Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi пiдприємства на протязi 3-х рокiв (2011-2012-2013рр.) встановлено динамiку зменшення об'ємiв виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. Управлiнський персонал акцiонерного товариства не планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку. Зiбранi докази дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Захiденергоавтоматика" безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВАТ "Захiденергоатоматика" станом на 31.12.2013 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату i вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки: Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2013 рiк, через обмеження Товариством обсягу нашої роботи. Аудитор звертає увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк являється першою фiнансовою звiтнiстю складеною за МСФЗ. Залишки на початок року були трансформованi до МСФЗ.. Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 -2013 рр. переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась i основнi засоби облiковуються по вартостi придбання. Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2013 роцi. Товариством були допущенi деякi невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Так, Товариство не створює резерв сумнiвних боргiв та не формує в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до П(С) БУ 17 "Податок на прибуток". Проте, названi моменти мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства. Умовно-позитивна думка На думку аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ВАТ "Захiденергоавтоматика" за 2013 рiк, вiдповiдно до МСФЗ. 2.7. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування МСБО 1 та не повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк, згiдно вимог українського законодавства Вiдкритим Акцiонерним Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р № 73. Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Товариства та результатiв її дiяльностi за 2013 рiк. Мiжнароднi стандарти передбачають подання у фiнансовiй звiтностi порiвняльної iнформацiї, статтi з нульовими залишками у звiтi не наводяться, додатковi статтi, заголовки та промiжнi пiдсумковi суми наводяться у звiтi про фiнансовий стан, якщо таке подання полiпшить розумiння фiнансового становища пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства. Станом на 31.12.2013р. резервний капiтал враховується у складi нерозподiленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 340 "Резервний капiтал") не видiлявся. Станом на 01.12.2013 року у балансi Товариства вiдображенi нерозподiленнi прибутки накопиченi за попереднi роки у сумi 3231 тис. грн. У 2013 роцi Товариство отримало збиток, що призвело до зменшення не розподiленого прибутки на суму 1419 тис. грн. Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика" (далi "Товариство" ) у 2013 роцi призупинило основну дiяльнiсть (КВЕД 33.20) - установлення та монтаж машин i устаткування, та (КВЕД 27.12) - виробництво та монтаж електророзподiльної та електронної апаратури. Дохiд отриманий в сумi 1366тис.грн., це в основному кошти вiд здавання в оренду примiщень. 3. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi МСФЗ Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан (Балансу) у вiдповiдностi з МСФЗ на початок перiоду Товариство здiйснило коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi з П(С)БО. Перехiд вiд ранiше застосованих П(С)БО до МСФЗ вплинув на показники Товариства. Iнформацiя щодо коригувань пов'язаних з зазначеним переходом розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi. Детальна iнформацiя, щодо змiн показникiв фiнансової звiтностi наведена нижче. В тис.грн Нерозподiлени Прибуток станом на 31.12.2012р. Iнший додатковий капiтал на 31.12.2012 р. Прибуток/збиток за рiк Нерозподiлений прибут.станом на 31.12.2013р. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2013р. Згiдно з П(с)БО 4650 3238 (-1419) 3231 3238 Вiдображення змiн в капiталi вiдповiдно до МСФ З238 ( -3238) 3238 (-3238) (i) Оцiнку основних засобiв Товариство не вiдобразило за справедливою вартiстю на дату початку застосування МСФЗ та не використано таку справедливу вартiсть як умовну вартiсть на 31.12.2013 року, згiдно МСФЗ (IFRS) 1. Справедлива вартiсть основних засобiв згiдно МСФЗ 1 повинна визначалась на основi оцiнки, проведеної станом на 1 травня 2012 року. ВАТ "Захiденергоавтоматика" облiковує основнi засоби за iсторичною вартiстю. У складi додаткового капiталу у фiнансовiй звiтностi згiдно П(с)БУ вiдображено дооцiнку основних засобiв. (ii) Оцiнка кредиторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi згiдно з П(с)БО Товариство оцiнює за номiнальною вартiстю основної суми заборгованостi, що не погашена станом на кiнець звiтного року. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", у цiй попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ Товариство не провело переоцiнку кредиторської заборгованостi за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. ВАТ "Захiденергоавтоматика" не здiйснило (iv) нарахування вiдстроченого податку. Наведенi вище коригування призвели до виникнення додаткових тимчасових рiзниць. ВАТ "Захiденергоавтоматика" не визнала у звiтностi податковий ефект тимчасових рiзниць. 4. Iнша допомiжна iнформацiя - Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360 4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 ЦК України "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Станом на 31.12.2013 р. чистi активи ВАТ "Захiденергоавтоматика" складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротнi активи 3789 1.3 Оборотнi активи 2531 1.4. Необоротнi активи а групи вибуття 0 1.5 Усього активiв 6320 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2.1 Поточнi зобов'язання 154 2.2 Усього зобов'язань 154 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.2) - 6166 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 16 4.1 Неоплачений капiтал 0 4.2 Вилучений капiтал 0 5. Вiдхилення (рядок 3 - рядок 4) 6150 Розмiр чистих активiв ВАТ "Захiденергоавтоматика" бiльше розмiру статутного капiталу товариства на 6150 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства". Слiд зауважити, що в порiвняннi з початком року вони знизились на 1419 тис. грн. за рахунок отриманого збитку вiд господарської дiяльностi у 2013 роцi. 4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю : Товариство у 2013 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Прийняття рiшень загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою про вiдчуження майна товариства в обмiн на корпоративнi права, укладання кредитних договорiв на значну суму, у звiтному роцi не вiдбувалось. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 4.3. Виконання значних правочинiв : Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2013 року складає 6320 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 632,0 тис. грн. ВАТ "Захiденергоавтоматика" у 2013 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало виконання значного правочину (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Перевiркою порушень не встановлено. 4.4.Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ВАТ "Захiденергоавтоматика", вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв ВАТ "Захiденергоавтоматика", достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Керiвництво Емiтента в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Емiтента. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок , що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Емiтента вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння Емiтента та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв ВАТ "Захiденергоавтоматика", якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Емiтента, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Емiтент наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi Емiтенту, включає наступнi складовi: - стратегiя та мета ризик - менеджменту; - управлiння ризиками; - загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; - джерела та механiзми контролю за ризиками; - аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками у ВАТ "Захiденергоавтоматика" визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює дирекцiя на чолi з головою правлiння. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Емiтента в наслiдок шахрайства. 5. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА. 5.1 Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Балансу станом на 31.12.2013 року, звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк. Розрахунок показникiв наведено в таблицi Аналiз фiнансового стану № Назва Алгоритм норматив на на Вiдхилення Показника 31.12.2012 31.12.2013 (+;-) 1 2 3 4 5 5 7 Коефiцiєнт ф.1 (ряд.1160 + ряд.1165) 1 абсолютної -------------------------------------------- >0 3,0200 1,4500 -1,5700 лiквiдностi ф.1 (ряд.1695) Коефiцiєнт ф.1 (ряд.1195) 2 Загальної ---------------------------------------- >1-2 9,2800 18,5000 лiквiдностi ф.1(ряд.1695) 9,2200 Коефiцiєнт покриття ф.1 (ряд.1595 + ряд.1695) 3 зобов"язань ---------------------------------------- <0,5-1 0,0600 0,0500 власним капiталом ф.1 (ряд.1495) Коефiцiєнт ф.1 (ряд.1495) 4 платоспроможностi ---------------------------------------- >0,5 0,9400 0,9700 0,0300 (автономiї) ф.1 (ряд.1900) Коефiцiєнт ф.2 (ряд.2350) 5 Рентабельностi ---------------------------------------- >0,0 -0,1900 Активiв ф.1 (ряд.1300 (гр.3)+ряд.1300(гр.4))/2 0,05 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв для погашення боргiв протягом року. Критичне значення показника - 1,0, при значеннi показника менше 1,0 пiдприємство має нелiквiдний баланс. ВАТ"Захiденергоавтоматика" має достатньо власних ресурсiв для погашення зобов`язань протягом року. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткотермiнову заборгованiсть. Зазначений показник свiдчить про те, що борги ТОВАРИСТВО може погасити власними коштами. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi, автономiї) характеризує можливiсть пiдприємства виконати зовнiшнi зобов`язання за рахунок власних коштiв та його незалежнiсть вiд позикових джерел. При нормальнiй дiяльностi пiдприємства даний показник перевищує значення 0,5. У Товариства цей показник становить 0.97, що свiдчить про незалежнiсть вiд зовнiшнiх зобов`язань. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує розмiр залучених коштiв на одну гривню власних коштiв (власного капiталу), тобто залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. У ВАТ "Захiденергоавтоматика", цей показник становить 0,06 що означає що Товариство є не залежним вiд залучених засобiв, i вiдсоток залучення є незначним . Питома вага власного капiталу у загальнiй сумi фiнансових активiв Товариства склала 97,3 вiдсотки, що є позитивним фактором дiяльностi. В цiлому фiнансовi показники Вiдкритого акцiонерного Товариства "Захiденергоавтоматика" свiдчать про достатньо стабiльний фiнансовий стан. Також, на пiдставi розрахункових показникiв, аудитор висловлює думку, що в найближчому майбутньому ТОВАРИСТВО буде вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi, проте, показники 2013 року погiршились в порiвняннi з попереднiм роком. Виходячи з аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2013 рiк аудитор висловлює думку , що пiдприємство є фiнансово незалежним i має тенденцiю до функцiонувння в майбутньому. 6.Висновок незалежного аудитора - немодифiкована - умовно позитивна думка: На думку аудитора, фiнансовi звiти, складенi за концептуальною основою - Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, i трансформована в МСФЗ. Перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена за 2012 рiк.. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю. Трансформацiя до справедливої вартостi не здiйснена. Особлива iнформацiя: у 2013 роцi ТОВАРИСТВО не змогло провести зборiв акцiонерiв iз-за неявки акцiонерiв. За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан ВАТ "Захiденергоавтоматика" i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями. У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України. Фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ наведена в додатках 7.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в таблицi № 11 Таблиця №11 Назва аудиторської фiрми ТзОВ аудиторська фiрма"Львiвський аудит " Код ЄДРПОУ 23273456 Дата державної реєстрацiї 30.08.1995р. Юридична адреса 79058, м. Львiв вул. Замарстинiвська, буд.83А Мiсце розташування офiсу фiрми 79014, м. Львiв вул.Корпанюкiв,буд.73А Генеральний директор Малюца Л.Г. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi послуги. Свiдоцтво № 1287 видане на пiдставi рiшення Аудиторської палати вiд 26.01.2001 року. Термiн дiї - до 24.02.2016 року. Дата та номер рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi Рiшення АПУ вiд 27.08.2012р. №257/4 e-mail dzvinal@mail.ru Телефон 0673102417 Основнi вiдомостi про аудитора Таблиця №12 Прiзвище, i м"я та по батьковi аудитора Салдан Галина Романiвна Код ДРФО 2142810642 Мiсце проживання аудитора 79049 м. Львiв вул. Скрипника, 17а кв.10 Мiсце розташування офiсу аудитора 79000 м. Львiв вул. Костюшка , 16 Номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат аудитора № 004618, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України 30.03 2001 року. Термiн дiї - до 30.03.2015 р. Телефон аудитора 032-223-65-25, 067-671-41-25 Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту Дата та номер договору на проведення аудиту: № 20/02 вiд 20.02.2014 року Перiод, яким охоплено проведення аудиту: з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит розпочато 20 лютого 2014 року, аудит завершено 29 березня 2014 року. Генеральний директор ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" Аудитор Малюца Л.Г. Сертифiкат серiя А № 000420 Аудитор Салдан Г.Р. Сертифiкат А № 004618 вiд 30.03.2001 року. Аудиторський висновок складений у трьох примiрниках, один з яких залишається у виконавця. Додатки: Баланс на 31.12.2013 року Звiт про фiнансовi результати за 2013 року Звiт про рух грошових коштiв за 2013 Звiт про власний капiтал за 2013 року Примiтки до рiчної фiнансової звiтност за 2013 року

--

--

--


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

0

0

2

2012

0

0

3

2011

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

 

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв скликалсь, але не вiдбулись через вiдсутнiсть ковруму.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної ради комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

У складi Спостережної ради iншi комiтети не створенi.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени Спостережної ради не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнших положень в Товариствi не прийнято.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

На вимогу АПУ

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Аудиторська фiрма

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"

за ЄДРПОУ

00110912

Територія

 

за КОАТУУ

4610136800

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

33.20

Середня кількість працівників

20

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

79034 м.Львiв, професора. Буйка, 2

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

1523

1489

1640

первісна вартість

1011

3798

3736

4120

знос

1012

2275

2247

2480

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

2300

2300

2300

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3823

3789

3940

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1113

959

1380

Виробничі запаси

1101

140

6

31

Незавершене виробництво

1102

88

62

0

Готова продукція

1103

65

70

467

Товари

1104

820

821

882

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

983

425

902

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


10


341


93

з бюджетом

1135

1

39

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

72

0

4

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

220

543

158

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1491

224

2270

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

365

0

389

Усього за розділом II

1195

4255

2531

5196

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

8078

6320

9136

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

16

16

16

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

3238

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

7569

6150

4413

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

7585

6166

7667

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

292

154

395

за розрахунками з бюджетом

1620

34

0

272

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

55

за розрахунками з оплати праці

1630

3

0

106

за одержаними авансами

1635

164

0

635

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

6

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

493

154

1469

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

8078

6320

9136

 

Примітки

д/в

Керівник

Сиворог В.А.

Головний бухгалтер

Глов'як Г.I.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"

за ЄДРПОУ

00110912

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1366

10970

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1350 )

( 9377 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


16


1593

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1116

871

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1888 )

( 1712 )

Витрати на збут

2150

( 12 )

( 35 )

Інші операційні витрати

2180

( 593 )

( 365 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


352

 збиток

2195

( 1361 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

110

Інші доходи

2240

0

4

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 58 )

( 69 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


397

 збиток

2295

( 1419 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


397

 збиток

2355

( 1419 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1419

397

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

1594

2950

Витрати на оплату праці

2505

910

2420

Відрахування на соціальні заходи

2510

327

928

Амортизація

2515

95

103

Інші операційні витрати

2520

746

1673

Разом

2550

3672

8074

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

64624

64624

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

64624

64624

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

21.95779

6.14323

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

21.95779

6.14323

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/в

Керівник

Сиворог В.А.

Головний бухгалтер

Глов'як Г.I.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"

за ЄДРПОУ

00110912

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)