на попередню

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Сиворог В.А
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.05.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00110912
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська , -, 79034, м.Львiв, професора. Буйка, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
270 35 27 270 35 27
1.6. Електронна поштова адреса емітента
zea_com@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 78   24.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці energyresource.tripod.com в мережі Інтернет 23.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.
Держава в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Львiвськiй обл. на момент створення акцiонерного товариства володiла 100% акцiй емiтента. Станом на 31.12.2012р. державна частка в статутi товариства вiдсутня.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Ряд посадових осiб не дали дозволу на розкриття паспортних даних
Загальнi збори акцiонерiв, що призначенi на 29 вересня 2013 р. не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.
Сертифiкати акцiй не видавались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства
Фактiв виникнення особливої iнформацiї не виникало. Випуск iпотечних облiгацiй не здйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "ЗЕА"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
79034
3.1.5. Область, район
Львівська , -
3.1.6. Населений пункт
м.Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок
професора. Буйка, 2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №378467
3.2.2. Дата державної реєстрації
16.05.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
16156.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
16156.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"
3.3.2. МФО банку
351629
3.3.3. Поточний рахунок
26007130027
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"
3.3.5. МФО банку
351629
3.3.6. Поточний рахунок
2600184013005
3.4. Основні види діяльності
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
68.20 Здавання в оренду власного нерухомого майна
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельна дiяльнiсть АЕ №180660 11.09.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельног контролю у Львiвськiй областi 11.09.2017
Опис Товариство планує продовжити/отримати нову лiцензiю щодо будiвельної дiяльностi
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. 20823070 79000Україна Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 2473,4
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 72 особи.
Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 4 осiб.
Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 2,5% вiдповiдно i зменшилась кiлькiсть працiвникiв.
Кадрової програми немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сиворог Вiталiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI iнженер-електрик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ЛьвiвОРГРЕС" керiвник сектора електр
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору.
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер, член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глов'як Ганна Iзидорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавець вищої категорiї
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" бухгалтер
6.1.8. Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жовнiр Степан Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
середня-спецiальна Технiкум промислової автоматики
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" головний механiк
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лотошинський Борислав Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 093878 Камянко-Бузьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" начальник ДВД
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паска Олександра Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI, iнженер-електрик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" провiдний iнженер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не дала дозволу на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козак Марiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 745314 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1946
6.1.5. Освіта**
Вища Львiвський с/г iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" бухгалтер
6.1.8. Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бернар Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 279165 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1937
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI iнженер теплотехнiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" Голова правлiння
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Спостережної ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврилюк Василь Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 026172 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1942
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" майстер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Река Василь Маркiянович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 088313 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1938
6.1.5. Освіта**
середня ПТУ №30
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" вартiвник
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дудчак Юрiй Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 861261 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Файна студiя" директор
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ "ДТЕК "Захiденерго"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 23269555 -
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
-
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтович Андрiй Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 025172 Франкiвським РВУМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1944
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстер
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Сиворог Вiталiй Анатолiйович КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 15.03.2005 13461 20.83000000000 13461 0 0 0
Головний бухгалтер, член правлiння Глов'як Ганна Iзидорiвна - - - 21.11.1996 2 0.00300000000 2 0 0 0
Член правлiння Жовнiр Степан Романович - - - 29.11.1996 7 0.01000000000 7 0 0 0
Член правлiння Лотошинський Борислав Iванович КА 093878 29.04.1996 Камянко-Бузьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 03.12.1996 2 0.00300000000 2 0 0 0
Член правлiння Паска Олександра Петрiвна - - - 29.11.1996 2 0.00300000000 2 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Козак Марiя Iванiвна КВ 745314 14.08.2001 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 09.12.1996 3 0.00400000000 3 0 0 0
Голова спостережної ради Бернар Василь Миколайович КА 279165 09.10.1996 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член спостережної ради Гаврилюк Василь Васильович КВ 026172 19.12.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 29.11.1996 10 0.01500000000 10 0 0 0
Член спостережної ради Река Василь Маркiянович КС 088313 07.08.2002 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 02.12.1996 25 0.03000000000 25 0 0 0
Член спостережної ради Дудчак Юрiй Борисович КА 861261 26.06.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 26.03.2003 2 0.00300000000 2 0 0 0
Член спостережної ради ПАТ "ДТЕК "Захiденерго" - 23269555 - 02.04.1998 8000 12.38000000000 8000 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Войтович Андрiй Андрiйович КС 025172 26.06.2002 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 09.12.1996 63 0.10000000000 63 0 0 0
Усього 21577 33.38100000000 21577 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ "ДТЕК "Захiденерго" 23269555 79026 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Козельницька 15 02.04.1998 8000 12.38000000000 8000 0 0 0
ВАТ "Львiворгрес" 00128504 79001 Україна Львівська Галицький м. Львiв Тютюнникiв, 55 12.07.2004 14749 22.82000000000 14749 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Демкiв Святослав Олегович КА 040475 26.12.1995 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 15.03.2005 7772 12.03000000000 7772 0 0 0
Сиворог Вiталiй Анатолiйович КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 25.10.2002 13461 20.83000000000 13461 0 0 0
Усього 43982 68.06000000000 43982 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.09.2012
Кворум зборів** 21.170000000000
Опис Порядок денний: Вибори лiчильної комiсiї. 1. Вибори голови зборiв та секретаря. 2. Розгляд та затвердження регламенту зборiв, виду голосування по кожному питанню. 3. Звiт Правлiння про результати роботи Товариства за 2003-2011 роки. 4. Звiт Ради товариства за 2003-2011 роки. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2003-2011 роки. 6. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2003-2011 роки. 7. Вибори Голови правлiння Товариства. 8. Вибори нового складу Ради Товариства. 9. Вибори нового складу Ревiзiйної комiсiї 10. Про переведення випуску iменних цiнних акцiй з документарної у бездокументарну форму випуску. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 11. Визначення депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, дематерiалiзуються. 12. Про укладення договору зi зберiгачем iменних цiнних паперiв, про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження про змiну дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 13. Затвердження тексту повiдомлення про де матерiалiзацiю для розмiщення в друкованому виданнi та персонального повiдомлення акцiонерiв. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо де матерiалiзацiї випуску акцiй. 14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства: a) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Вiдкрите акцiонерне товариство" термiном "Публiчне акцiонерне товариство". b) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Рада товариства" термiном "Наглядова рада товариства". c) Доповнити роздiл 2 Статуту ВАТ "Захiденергоавтоматика" наступними видами дiяльностi: п. 2.2.28 Огляд та експертне обстеження електроустановок та електрообладнання пiдвищеної небезпеки (напругою до 750 кВ). п. 2.2.29. Технiчна експертиза, паспортизацiя та опосвiдчення будiвель, споруд,установок та обладнання гiдротехнiчного, теплотехнiчного, електротехнiчного, зв"язку i телекомунiкацiй призначення, в тому числi пiдвищеної небезпеки". Збори не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватний пiдприємець-аудитор Салдан Галина Романiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2142810642
Місцезнаходження 79049 Україна Львівська - м. Львiв вул. Скрипника 17а/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №2927
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.05.2002
Міжміський код та телефон 0322) 223-65-25
Факс -
Вид діяльності аудит
Опис Приватний пiдприємець-аудитор Салдан Галина Романiвна затверджена зовнiшнiм аудитором товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фольксбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19358632
Місцезнаходження 79000 Україна Львівська - м. Львiв вул. Грабовського, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №493380
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2009
Міжміський код та телефон (032)297-13-82
Факс (032)297-13-82
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис У зв"язку з прийняттям Радою товариства рiшення про дематерiалiзацiю (протокол №9 вiд 14.12.2011р.), 19.01.2012р. реєстр ВАТ "Захiденергоавтоматика" передано до зберiгача ПАТ "Фольксбанк". Акт приймання-передачi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв укладений 19.01.2012р. мiж ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ПАТ "Фольксбанк" та ВАТИ "Захiденергоавтоматика".

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.11.1998 279/13/1/98 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000136857 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 64624 16156.000 1.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було. Згiдно протоколу засiдання Ради товариства №9 вiд 14.12.2011р. було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про бездокументарну форму iснування випуску акцiй №279/13/1/98 вiд 04.01.2012р.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ"Захiденергоавтоматика" створене шляхом приватизацiї державного пiдприємства "Захiденергоавтоматика" (рiк заснуваня якого - 1968), згiдно наказу Мiнiстерства України вiд 29.03.1994р.№ 79.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
До складу товариства входять наступнi пiдроздiли :
- цех випуску готової продукцiї - 11 чол.
- хiмiко технологiчний i теплотехнiчний вiддiл - 8 чол.
- цех електроавтоматики - 17 чол.
- господарсько-технiчний вiддiл 11 чол.
- допомiжнi служби: фiнансово-економiчний вiддiл, Вiддiл матерiально-технiчного постачання та комплектацiї, адмiнiстративно-господарський вiддiл, вiддiл охорони.
Загальна чисельнiсть персоналу пiдприємства 72 чол.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу.
Облiк запасiв на Пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №9 «Запаси». Прийнята Товариством облiкова полiтика стосовно порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв, а також методiв оцiнки вибуття запасiв, протягом звiтного перiоду залишалася незмiнною.
Текст аудиторського висновку

Приватний пiдприємець-аудитор Салдан Галина Романiвна
• Сертифiкат аудитора №004618 виданий АПУ 30.03.2001р. ________________________________________________________
УКРАЇНА,, м. Львiв, вул. Скрипника 17а кв 10, тел.(0322) 223-65-25
Iдентифiкацiйний код 2142810642"25" березня 2013 року м. Львiв
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» за 2012 рiк.
1. Адресат: Власникам цiнних паперiв, керiвництву, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, iншим користувачам фiнансової звiтностi ВАТ «Захiденергоавтоматика».
2. Вступний параграф: Аудитором - Салдан Галиною Романiвною, Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб”єктiв аудиторської дiяльностi № 2927, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 30.05.2002 року №110, чинне до 26 квiтня 2017 року; Сертифiкат аудитора Серiї А №004618, виданий рiшенням Аудиторської палати України №100 вiд 30.03.2001 року, термiн дiї до 30 березня 2015 року; Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi мають право проводити аудиторськi перевiрки пiдприємств, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АВ №000164, реєстрацiйний номер №163, чинне до 26.04.2017 року проведено незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року з метою визначення достовiрностi звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та фiнансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
2.1. Основнi вiдомостi про емiтента:
1 Повна назва
Вiдкрите акцiонерне товариство «Захiденергоавтоматика».
2 Код за ЄДРПОУ 00110912.
3 Мiсцезнаходження
КОАТУУ 79005, м. Львiв, вул. професора Буйка,2
4610136800
4 Телефон, факс (032)270-21-24
5 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 231, Вiдкрите акцiонерне товариство .
6 Дата реєстрацiї, номер Свiдоцтва про Державну реєстрацiю, орган, який видав Свiдоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
Виписка серiї ААБ №738903
Вiд 16.05.94р., номер запису 14151200000005088
7 Основнi види дiяльностi за КВЕД 33.20 – установлення та монтаж машин i устаткування;
27.12 – виробництво та монтаж електророзподiльної та електронної апаратури,
68.20 – здавання в ореду власного чи орендованого нерухомого майна.
8 Орган управлiння, його посадовi особи Правлiння;
Наглядова рада;
Голова ревiзiйної комiсiї.
9 Учасниками товариства, яким належить бiльше 10% акцiй
Одна юридична особа, якiй належить 12,38 % акцiй, i двi фiзичнi особи, громадяни України, яким належить в сумi 33,09 % акцiй, номiнальнi утримувачi, яким належить 27,79%.
10 Статутний фонд Товариства Статутний фонд становить 16 тис. грн., подiлений на 64624 шт. простих iменних акцiй.
11 Прiзвище особи, яка має право вчиняти юридичнi дiї без довiреностi - керiвник – Сиворог Вiталiй Анатолiєвич14.
Iнформацiя про осiб, якi володiють 5% та бiльше вiдсоткiв, акцiй емiтента :
Таблиця 2
Найменування юридичної особи Код за ЄДРОПОУ Мiсце
Знаходження Дата внесення до реєстру К-сть акцiй
(штук) Вiд загальної к-ст i% Простi iменнi
ПАТ “Захiденерго” 23269555 М.Львiв, вул.Свєн-
цiцького, 2 02.04.1998. 8000 12,38 8000
Демкiв Святослав
Олегович 15.03.2005 7772 12,26 7772
Перун Вiталiй Iванович 30.07.2004 р. 4159 6,43 4159
Сиворог Вiталiй Анатолiєвич 25.10.2002 13461 20,83 13461
Номiнальними утримувачами є ПАТ «ФольксБанк» та ПРАТ ВДЦП, яким належить 27,79% акцiй.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано Львiвським територiальним управлiнням ДКЦП та Фондового ринку , реєстрацiйний номер №279/13/1/98. Дата реєстрацiї 2.11.1998 року. Дата видачi 4.01.2012 року.
Останнi збори акцiонерiв вiдбулися в 2003 роцi.
На дату проведення аудиторської перевiрки назва товариства не приведена у вiдповiднiсть з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-YI вiд 17.09.2008 року.
2.2 Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка Товариства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Аудитором були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур було звернуто увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
При укладаннi договору з Товариством на проведення аудиту розмiр суттєвостi помилки (невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався.
Керуючись вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту» при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення користувачiв цiєї звiтностi.
Пiд час виконання робiт за договором, Аудитором був використаний принцип вибiркової перевiрки iнформацiї. Пiд час перевiрки приймалися до уваги тiльки iстотнi викривлення.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.

Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
• висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ВАТ «Захiденергоавтоматика» за 2012р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi за МСФЗ.
До перевiрки наданi:
-установчi документи ВАТ «Захiденергоавтоматика»;
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- Баланс на 31.12.2012р. –додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс» (форма №1);
- звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2) ;
- звiт про рух грошових коштiв (форма №3);
-звiт про власний капiтал (форма №4);
-примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма №5).
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Тому думка Аудитора формується iз наступних фактiв: ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Трансформацiя фiнансової звiтностi згiдно вимог до МСФЗ здiйснена тiльки станом на 31.12.2012 року, тобто без вступних залишкiв.
Фiнансова звiтнiсть складена згiдно норм Закону України вiд 16.07.99 року №996-ХIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та трансформована за оцiночними критерiями до МСФЗ. По трансформацiї не повнiстю виконанi всi вимоги, а саме не трансформувались вступнi залишки, основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг ,
а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Аудитор пiдтверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ВАТ «Захiденергоавтоматика» за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
За результатами проведеної перевiрки аудитор пiдтверджує, що данi бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2012 року вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
2.3 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу:
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
2.4 Вiдповiдальнiсть аудитора: Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо фiнансового звiту ВАТ «Захiденергоавтоматика» на основi результатiв аудиторської перевiрки.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб `єкта господарювання.
Аудитор вважає, що отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання аудиторської думки.
ВАТ «Захiденергоавтоматика» фiнансову звiтнiсть за 2012рiк вперше складено за МСФЗ.

2.5 Висновок незалежного аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705:
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв - є законодавство України.
Внутрiшня облiкова полiтика ВАТ «Захiденергоавтоматика», вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об`єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ВАТ «Захiденергоавтоматика» станом на 31.12.2012р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ВАТ «Захiденергоавтоматика» за 2012 рiк, вiдображених Товариством.
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ВАТ «Захiденергоавтоматика» в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2012р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi за мiжнародними стандартами, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi Товариства:
баланс станом на 31.12.2012р.; звiт про фiнансовi результати за 2012р., звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства щодо вiдображення результатiв господарської дiяльностi в фiнансовiй звiтностi.
Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки:
Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2012 рiк, через обмеження Товариством обсягу моєї роботи.
Аудитор звертає увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк вперше складена за МСФЗ. Залишки на початок року не трансформувались до МСФЗ, але це не призвело до викривлення фiнансового стану Товариства.
Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась i основнi засоби облiковуються по вартостi придбання.
Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi. Товариством були допущенi деякi невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Так, Товариство не створює резерв сумнiвних боргiв та не формує в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до П(С) БУ 17 «Податок на прибуток». Проте, названi моменти мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ВАТ «Захiденергоавтоматика» за 2012 рiк, вiдповiдно до МСФЗ.
2.6 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства:
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
2.6.1 Статтi основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу:
ВАТ «Захiденергоавтоматика» контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становила 3798 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї 2275 тис. грн., залишкова вартiсть 1523 тис.грн. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю з урахуванням накопиченого зносу. У 2012 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом.
В статтi iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 2300 тис.грн. вiдображено куплену частку у статутному капiталi iнших пiдприємств.
2.6.2 Статтi дебiторської заборгованостi, запасiв та грошових коштiв вiдповiдають даним бухгалтерського облiку пiдтверджують повноту та достовiрнiсть розкритої iнформацiї про активи. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався згiдно П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть». На кiнець звiтного перiоду загальна сума заборгованостi склала 1203 тис.грн., в тому числi за товари, роботи, послуги – 983 тис. грн., iнша заборгованiсть – 220 тис.грн.
Облiк запасiв на Пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №9 «Запаси». Прийнята Товариством облiкова полiтика стосовно порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв, а також методiв оцiнки вибуття запасiв, протягом звiтного перiоду залишалася незмiнною.
2.6.3 Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2012р. вартiсть чистих активiв Товариства становить 7585 тис.грн..
Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ВАТ «Захiденергоавтоматика» складають:
Рядок Сума станом на 01.01.2012р. тис.грн. Сума станом на 31.12.2012р.
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi активи :

Основнi засоби 1640 1523
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 2300 2300
1.3 Оборотнi активи 5196 4255
1.4 Витрати майбутнiх
перiодiв
1.5 Усього активiв 9136 8078
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Поточнi зобов`язання 1469 493
2.2 Усього зобов’язань 1469 493
3. ЧИСТI АКТИВИ
(рядок 1.5 – рядок 2.2) 7667 7585
4. КАПIТАЛ i РЕЗЕРВИ,
у тому числi: 7667 7585
Статутний капiтал 16 16
4.1 Додатковий капiтал 3238 3238
4.2 Резервний капiтал
4.2 Нерозподiлений прибуток 4413 4331
Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ВАТ «Захiденергоавтоматика»
дорiвнюють 7585 тис. грн., що є бiльшим вiд розмiру статутного капiталу товариства на 7569 тис. грн., тобто знаходяться в межах дiючого законодавства та вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України

Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ВАТ «Захiденергоавтоматика» знаходиться в межах дiючого законодавства.

3.Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал.
3.1.ТОВАРИСТВО здiйснювало фiнансово-господарську дiяльнiсть згiдно Статуту затвердженого загальними зборами акцiонерiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ВАТ «Захiденергоавтоматика» здiйснюється вiдповiдно до Статуту.
Управлiння ТОВАРИСТВОМ здiйснюють такi його органи:
Загальнi збори акцiонерiв;
Спостережна рада;
Правлiння;
Ревiзiйна комiсiя.
3.2. У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал ТОВАРИСТВА становить 93,9 %.
Нерозподiлений прибуток Товариства на дату балансу становить 4331 тис. грн. Балансовий збиток за 2012 рiк визначений згiдно з вимогами П(с)БО 3 «Фiнансовi результати» становить 82 тис.грн. При трансформацiї балансу за вимогами до МСФЗ за рахунок прибутку списано сумнiвну дебiторську заборгованiсть в сумi 319 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал на дату Балансу становить 3238 тис.грн., який складається з дооцiнки основних засобiв за минулi роки, та лiквiдацiї, продажу залишкової вартостi основних засобiв протягом попереднiх рокiв .
3.3.На дату балансу заявлений та сплачений Статутний капiтал ТОВАРИСТВА становить 16 тис.грн.. Формування та оплата статутного капiталу вiдбулася ще до початку звiтного перiоду. На дату аудиторського висновку Товариство не збiльшувало та не оголошувало про намiри збiльшити розмiр Статутного капiталу. У вiдповiдностi до Статуту ТОВАРИСТВА статутний капiтал складається з 64624 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Форма випуску акцiй – бездокументарна. Номiнальним утримувачем простих iменних акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» є ПРАТ ВДЦП та ПАТ «ФольксБанк».
3.4.Зобов`язання, визнання та первiсна оцiнка здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №11. Аудитор пiдтверджує розмiр та оцiнку зобов`язань в пасивi балансу Товариства за наступними статтями:
Кредиторська заборгованiсть за товари, послуги - 292 тис.грн.
Зобов`язання за авансами - 164 тис.грн.;
-Зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 34 тис.грн..
-Зобов’язання з оплати працi – 3 тис.грн.
Аудит зобов’язань пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у балансi станом на 31.12.2012 року iнформацiї про їх розмiр та класифiкацiю.
4. Виконання значних правочинiв

Значний правочин-правочин (крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), учинений Вiдкритим акцiонерним товариством «Захiденергоавтоматика», якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Наглядовiй радi Товариства надано повноваження щодо схвалення конкретних правочинiв . `
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто бiльшi як 913 тис.грн.).
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»:
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1).вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту;
2).достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.

Протягом звiтного року Головою правлiння ТОВАРИСТВА здiйснювалось поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Протягом звiтного року не вiдбувались змiни в керiвництвi Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ВАТ «Захiденергоавтоматика», вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ВАТ «Захiденергоавтоматика» таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ВАТ «Захiденергоавтоматика». Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
• прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
• наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.

6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання,
структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ВАТ «Захiденергоавтоматика» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ВАТ «Захiденергоавтоматика», включає наступнi складовi:
• стратегiя та мета ризик – менеджменту;
• управлiння ризиками;
• загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
• джерела та механiзми контролю за ризиками;
• аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками у ВАТ «Захiденергоавтоматика» визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi ВАТ «Захiденергоавтоматика» в наслiдок шахрайства.

7. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА.
7.1 Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Балансу станом на 31.12.2012 року, звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк.
Розрахунок показникiв наведено в таблицi:
Показники На початок перiоду На кiнець перiоду Нормативнi значення
Коефiцiєнт покриття
Р.260+270/р.430+620+630(Ф1)
3,53
8,63
Бiльше 1
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
Р.160+170+180+210/620(ф1)
0,78
2,46
0,6-0,8
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Р.240/620 (ф.1)
1,55
3,02
0,25-0,5
Коефiцiєнт оборотностi оборотних засобiв р.035 ф2/р.260+270 ф1 2,0 2,58 До збiльшення
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами р.380-(080-050)/260+270 (ф1) 1,47 1,78
До збiльшення
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi р.035(ф2)/р.160+170+180++210 (ф1)
9,0
9,04 До збiльшення
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi
Р.0.35(ф2)/620(ф1)
7,09
22,25
До збiльшення
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
II р.активу балансу/Iр.пасиву балансу
3,54
8,63
0,25-0,5
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
Iр.пасиву балансу/I+II+IIIр.активу балансу
0,83
0,94
0,5-1
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) р.480+620/р.380
0,19
0,06
0,5-0,1

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв для погашення боргiв протягом року. Критичне значення показника – 1,0, при значеннi показника менше 1,0 пiдприємство має нелiквiдний баланс. ВАТ«Захiденергоавтоматика» має достатньо власних ресурсiв для погашення зобов`язань протягом року.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткотермiнову заборгованiсть. Зазначений показник свiдчить про те, що борги ТОВАРИСТВО може погасити власними коштами.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi,автономiї) характеризує можливiсть пiдприємства виконати зовнiшнi зобов`язання за рахунок власних коштiв та його незалежнiсть вiд позикових джерел. При нормальнiй дiяльностi пiдприємства даний показник перевищує значення 0,5. У Товариства цей показник становить 8,63, що свiдчить про незалежнiсть вiд зовнiшнiх зобов`язань.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує розмiр залучених коштiв на одну гривню власних коштiв (власного капiталу), тобто залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. У ВАТ «Захiденергоавтоматика», цей показник становить 0,06 що означає що Товариство є залежним вiд залучених засобiв, i вiдсоток залучення є незначним .
Питома вага власного капiталу у загальнiй сумi фiнансових активiв Товариства склала 93,9 вiдсотки, що є позитивним фактором дiяльностi.
В цiлому фiнансовi показники Вiдкритого акцiонерного Товариства «Захiденергоавтоматика» свiдчать про достатньо стабiльний фiнансовий стан.
Також, на пiдставi розрахункових показникiв, аудитор висловлює думку, що в найближчому майбутньому ТОВАРИСТВО буде вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi, проте, показники 2012 року не погiршились в порiвняннi з попереднiм роком. Виходячи з аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2012 рiк аудитор висловлює думку , що пiдприємство є фiнансово незалежним i має тенденцiю до функцiонувння в майбутньому.

8.Висновок незалежного аудитора – немодифiкована - умовно позитивна думка:
На думку аудитора, фiнансовi звiти, складенi за концептуальною основою – Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, i вперше трансформована в МСФЗ. За порiвняльний перiод звiтнiсть не трансформувалась. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю. Трансформацiя до справедливої вартостi не здiйснена.
Особлива iнформацiя: у 2012 роцi ТОВАРИСТВО не змогло провести зборiв акцiонерiв iз-за неявки акцiонерiв.
За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан ВАТ «Захiденергоавтоматика» i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями.
У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України.
Фiнансова звiтнiсть вперше складена за МСФЗ наведена в додатках.
9. Основнi вiдомостi про СПД аудитора Салдан Галину Романiвну та умови договору на проведення аудиту.
СПД аудитор Салдан код ЄДРПОУ: 2142810642, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 26.04.2001 про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та осiб пiдприємцiв за № 2 415 017 0000 012007, яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2927, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 110 вiд 30.05.2002 р., сертифiкат аудитора серiя А № 004618 вiд 30.03.2001р., дiю сертифiката продовжено: 31.03.2005.; 30.03.2010р.; 30.03.2015р.; реєстрацiйний № 212/3
Аудиторську перевiрку проведено згiдно умов Договору № 5 вiд 18.03.2013 року .
Перiод, яким охоплено проведення аудиту з 01.01.2012рлку по 31.12.2012 року.
Дата початку та дата закiнчення аудиту: 18.03.2013 року по 25.03.2013 року.
Додаток:
- Баланс на 31.12.2012р. – додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс» (форма №1);
- звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2) ;
- звiт про рух грошових коштiв (форма №3);
-звiт про власний капiтал (форма №4);
-примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма №5).


Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку:
Аудитор Г.Р.Салдан
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
1. Ремонт та налагоджування засобiв вимiрiв та автоматизацiї процесiв теплових та атомних станцiй, електроавтоматики електричних пiдстанцiй, пошуки пошкоджень кабельних лiнiй, сервiсне обслуговування продукцiї власного виробництва.
2. Ремонт складної вимiрювальної технiки (засобiв метрологiчного забезпечення виробництва).Послуги промислового характеру - ремонт та налагоджування систем автоматизацiї виконувався персоналом Товариства на теплових електростанцiях України (Бурштинська, Добротвiрська, Ладижинська ТЕС, Калуська ТЕЦ), промислових пiдприємствах м.Львова та облiстi.
Робота ВАТ безпосередньо пов'язана з ситуацiєю в енергетицi України, покращення якої вiдкриває певнi перспективи для збiльшення обсягiв виробництва i покращення фiнансового стану ВАТ.
Конкуренти :
1. По послугах - енергоремонтнi пiдприємства України i країн СНД.
2. По продукцiї виробництва - заводи України, виробники аналогiчної продукцiї, по окремих виробах заводи i пiдприємства Росiї.
Пiдприємство за 2012 рiк проводило проектнi, пусконалагоджувальнi, монтажнi роботи на ПС-35КВ, 110КВ, 110КВ, 330КВ; Виготовлення i проведення комплексу монтажних i пусконалагоджувальних робiт з введенням в роботу панелей управлiння вимикачами 110кВ та панелей центральної сигналiзацiї на ПС ТОВ "Альянс Енерго"; монтажно-будiвельнi роботи по модернiзацiї ПС110/35/6,3 Львiвської ТЕЦI; хiмiчна промивка водогрiйних котлiв ПАТ "Енергiя"; регламентнi роботи К1 на ПС-110/6,3/6,3 ПАТ "Подiльський цемент"; повiрочно-налагоджувальнi роботи приладiв релейного зажиму, автоматики ПС 110/35/10 ПАТ "Зернопродукт МХII"
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв було продано основнi засоби, якi не задiянi у виробництвi ( в основному обладнання, станки) на не значнi суми.
Для органiзацiї роботи i покращення її придбалися в основному комп'терна технiка.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась.
Обмежень на використання майна немає.
Умови використання основних засобiв нормальнi.
ВАТ «Захiденергоавтоматика» контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становила 3798 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї 2275 тис. грн., залишкова вартiсть 1523 тис.грн. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю з урахуванням накопиченого зносу. У 2012 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Низька купiвельна спроможнiсть населення. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафiв за звiтний перiод - немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв.
Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
ПАТ "Подiльський цемент", ТзОВ "Вiнницька птахофабрика" - повiрочно-налагоджувальнi роботи; ТзОВ "Фiрма АЕК" - пуско-налагоджувальнi роботи ПС 110/6/6кВ
ДГ ХП "Полiмiтрат" м. Стебник вiдмовлення в обладнаннi i пiдсиленнi будiвельних конструкцiй; ДП ЛМУ ПТЕМ капiтальний ремонт основного i загальностанцiйного обладнання.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Вдосконалення iснуючих видiв дiяльностi, набiр квалiфiкованого персоналу, розширення зони надання послуг, пошук нових ринкiв збуту.
Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, забруднення навколишнього середовища
Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
За звiтний перiод товариство не приймало участi в судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iстотної iнформацiї яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1640.000 1523.000 0.000 0.000 1640.000 1523.000
будівлі та споруди 1339.000 1282.000 0.000 0.000 1339.000 1282.000
машини та обладнання 67.000 30.000 0.000 0.000 67.000 30.000
транспортні засоби 162.000 117.000 0.000 0.000 162.000 117.000
інші 72.000 94.000 0.000 0.000 72.000 94.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1640.000 1523.000 0.000 0.000 1640.000 1523.000
Опис По будiвлях та спорудах- первiсна вартiсть становить 3027, суманарахованого зносу - 1745, ступiнь зносу 55,76%. машини та обладнання: первiсна вартiсть становить 114, суманарахованого зносу - 84, ступiнь зносу - 73,68%. Транспортнi засоби: первiсна вартiсть становить 234, суманарахованого зносу 117, ступiнь зносу - 50%. Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить 419. суманарахованого зносу - 325, ступiнь зносу - 77,57%. Обмежень щодо використання майна немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7585.000 7667.000
Статутний капітал (тис. грн.) 16.000 16.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16.000 16.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу. Вартiсть чистих активiв = сума рядкiв 010, 020, 030, 040, 045, 050, 060, 070, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 270 - сума рядкiв 430, 440, 450, 460, 470, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 630.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв (7585 тис. грн.) є бiльшою вiд статутного капiталу (16 тис.грн)
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 34.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 459.000 X X
Усього зобов'язань X 493.000 X X
Опис: д/в

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 0 0
2 2011 0 0
3 2010 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Спостережної ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi Спостережної ради iншi комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Спостережної ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
-
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
-
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
-
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
-
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
-
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
-
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
-
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
-
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
-
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
-
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика" за ЄДРПОУ 00110912
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 33.20
Середня кількість працівників 72
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Україна Львiвська обл. 79034 М.Львiв професора. Буйка, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1640 1523
- первісна вартість 031 4120 3798
- знос 032 ( 2480 ) ( 2275 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 2300 2300
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 3940 3823
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 31 140
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 88
Готова продукція 130 467 65
Товари 140 882 820
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 902 983
- первісна вартість 161 902 983
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 1
- за виданими авансами 180 93 10
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 4 72
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 158 220
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2270 1491
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 389 365
Усього за розділом II 260 5196 4255
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 9136 8078
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 16 16
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 3238 3238
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4413 4331
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 7667 7585
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 395 292
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 635 164
- з бюджетом 550 272 34
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 55 0
- з оплати праці 580 106 3
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 6 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 1469 493
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 9136 8078
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика" за ЄДРПОУ 00110912
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 33.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13155 12421
Податок на додану вартість 015 2185 2000
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 10970 10421
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 9377 ) ( 10604 )
Валовий:
- прибуток 050 1593 0
- збиток 055 ( 0 ) ( 183 )
Інші операційні доходи 060 871 828
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1712 ) ( 1542 )
Витрати на збут 080 ( 35 ) ( 47 )
Інші операційні витрати 090 ( 684 ) ( 612 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 33 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 1556 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 110 0
Інші доходи 130 4 5
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 69 ) ( 5 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 78 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 1556 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 160 ) ( 176 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 82 ) ( 1732 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 82 ) ( 1732 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2950 3852
Витрати на оплату праці 240 2420 2517
Відрахування на соціальні заходи 250 928 914
Амортизація 260 103 105
Інші операційни витрати 270 1673 1723
Разом 280 8074 9111
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 64624.00000000 64624.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 64624.00000000 64624.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -1.26888000 -26.80119000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -1.26888000 -26.80119000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика" за ЄДРПОУ 00110912
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 33.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12334 13375
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 110 240
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 14350 854
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 7718 ) ( 8769 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 2023 ) ( 1933 )
Витрат на відрядження 110 ( 1221 ) ( 1690 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1245 ) ( 1078 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 213 ) ( 658 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1095 ) ( 952 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 529 ) ( 426 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 13529 ) ( 2487 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -779 -3524
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -779 -3524
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -779 -3524
Залишок коштів на початок року 410 2270 5794
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1491 2270
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика" за ЄДРПОУ 00110912
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 33.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 16 0 0 3238 0 4413 0 0 7667
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 16 0 0 3238 0 4413 0 0 7667
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -82 0 0 -82
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -82 0 0 -82
Залишок на кінець року 300 16 0 0 3238 0 4331 0 0 7585
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

Інформація щодо аудиторського висновку


Приватний пiдприємець-аудитор Салдан Галина Романiвна
• Сертифiкат аудитора №004618 виданий АПУ 30.03.2001р. ________________________________________________________
УКРАЇНА,, м. Львiв, вул. Скрипника 17а кв 10, тел.(0322) 223-65-25
Iдентифiкацiйний код 2142810642"25" березня 2013 року м. Львiв
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» за 2012 рiк.
1. Адресат: Власникам цiнних паперiв, керiвництву, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, iншим користувачам фiнансової звiтностi ВАТ «Захiденергоавтоматика».
2. Вступний параграф: Аудитором - Салдан Галиною Романiвною, Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб”єктiв аудиторської дiяльностi № 2927, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 30.05.2002 року №110, чинне до 26 квiтня 2017 року; Сертифiкат аудитора Серiї А №004618, виданий рiшенням Аудиторської палати України №100 вiд 30.03.2001 року, термiн дiї до 30 березня 2015 року; Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi мають право проводити аудиторськi перевiрки пiдприємств, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АВ №000164, реєстрацiйний номер №163, чинне до 26.04.2017 року проведено незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року з метою визначення достовiрностi звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та фiнансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
2.1. Основнi вiдомостi про емiтента:
1 Повна назва
Вiдкрите акцiонерне товариство «Захiденергоавтоматика».
2 Код за ЄДРПОУ 00110912.
3 Мiсцезнаходження
КОАТУУ 79005, м. Львiв, вул. професора Буйка,2
4610136800
4 Телефон, факс (032)270-21-24
5 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 231, Вiдкрите акцiонерне товариство .
6 Дата реєстрацiї, номер Свiдоцтва про Державну реєстрацiю, орган, який видав Свiдоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
Виписка серiї ААБ №738903
Вiд 16.05.94р., номер запису 14151200000005088
7 Основнi види дiяльностi за КВЕД 33.20 – установлення та монтаж машин i устаткування;
27.12 – виробництво та монтаж електророзподiльної та електронної апаратури,
68.20 – здавання в ореду власного чи орендованого нерухомого майна.
8 Орган управлiння, його посадовi особи Правлiння;
Наглядова рада;
Голова ревiзiйної комiсiї.
9 Учасниками товариства, яким належить бiльше 10% акцiй
Одна юридична особа, якiй належить 12,38 % акцiй, i двi фiзичнi особи, громадяни України, яким належить в сумi 33,09 % акцiй, номiнальнi утримувачi, яким належить 27,79%.
10 Статутний фонд Товариства Статутний фонд становить 16 тис. грн., подiлений на 64624 шт. простих iменних акцiй.
11 Прiзвище особи, яка має право вчиняти юридичнi дiї без довiреностi - керiвник – Сиворог Вiталiй Анатолiєвич14.
Iнформацiя про осiб, якi володiють 5% та бiльше вiдсоткiв, акцiй емiтента :
Таблиця 2
Найменування юридичної особи Код за ЄДРОПОУ Мiсце
Знаходження Дата внесення до реєстру К-сть акцiй
(штук) Вiд загальної к-ст i% Простi iменнi
ПАТ “Захiденерго” 23269555 М.Львiв, вул.Свєн-
цiцького, 2 02.04.1998. 8000 12,38 8000
Демкiв Святослав
Олегович 15.03.2005 7772 12,26 7772
Перун Вiталiй Iванович 30.07.2004 р. 4159 6,43 4159
Сиворог Вiталiй Анатолiєвич 25.10.2002 13461 20,83 13461
Номiнальними утримувачами є ПАТ «ФольксБанк» та ПРАТ ВДЦП, яким належить 27,79% акцiй.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано Львiвським територiальним управлiнням ДКЦП та Фондового ринку , реєстрацiйний номер №279/13/1/98. Дата реєстрацiї 2.11.1998 року. Дата видачi 4.01.2012 року.
Останнi збори акцiонерiв вiдбулися в 2003 роцi.
На дату проведення аудиторської перевiрки назва товариства не приведена у вiдповiднiсть з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-YI вiд 17.09.2008 року.
2.2 Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка Товариства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Аудитором були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур було звернуто увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
При укладаннi договору з Товариством на проведення аудиту розмiр суттєвостi помилки (невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався.
Керуючись вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту» при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення користувачiв цiєї звiтностi.
Пiд час виконання робiт за договором, Аудитором був використаний принцип вибiркової перевiрки iнформацiї. Пiд час перевiрки приймалися до уваги тiльки iстотнi викривлення.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок.
Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства.
При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi.

Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки:
• висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ВАТ «Захiденергоавтоматика» за 2012р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi за МСФЗ.
До перевiрки наданi:
-установчi документи ВАТ «Захiденергоавтоматика»;
- первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку;
- податкова звiтнiсть;
- наказ про облiкову полiтику;
- Баланс на 31.12.2012р. –додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс» (форма №1);
- звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2) ;
- звiт про рух грошових коштiв (форма №3);
-звiт про власний капiтал (форма №4);
-примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма №5).
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Тому думка Аудитора формується iз наступних фактiв: ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Трансформацiя фiнансової звiтностi згiдно вимог до МСФЗ здiйснена тiльки станом на 31.12.2012 року, тобто без вступних залишкiв.
Фiнансова звiтнiсть складена згiдно норм Закону України вiд 16.07.99 року №996-ХIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та трансформована за оцiночними критерiями до МСФЗ. По трансформацiї не повнiстю виконанi всi вимоги, а саме не трансформувались вступнi залишки, основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг ,
а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Аудитор пiдтверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ВАТ «Захiденергоавтоматика» за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
За результатами проведеної перевiрки аудитор пiдтверджує, що данi бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2012 року вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
2.3 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу:
Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
2.4 Вiдповiдальнiсть аудитора: Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо фiнансового звiту ВАТ «Захiденергоавтоматика» на основi результатiв аудиторської перевiрки.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб `єкта господарювання.
Аудитор вважає, що отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання аудиторської думки.
ВАТ «Захiденергоавтоматика» фiнансову звiтнiсть за 2012рiк вперше складено за МСФЗ.

2.5 Висновок незалежного аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705:
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв - є законодавство України.
Внутрiшня облiкова полiтика ВАТ «Захiденергоавтоматика», вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об`єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ВАТ «Захiденергоавтоматика» станом на 31.12.2012р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ВАТ «Захiденергоавтоматика» за 2012 рiк, вiдображених Товариством.
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ВАТ «Захiденергоавтоматика» в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2012р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi за мiжнародними стандартами, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України.
Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi Товариства:
баланс станом на 31.12.2012р.; звiт про фiнансовi результати за 2012р., звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства щодо вiдображення результатiв господарської дiяльностi в фiнансовiй звiтностi.
Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки:
Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2012 рiк, через обмеження Товариством обсягу моєї роботи.
Аудитор звертає увагу, що фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк вперше складена за МСФЗ. Залишки на початок року не трансформувались до МСФЗ, але це не призвело до викривлення фiнансового стану Товариства.
Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась i основнi засоби облiковуються по вартостi придбання.
Аудитор звертає увагу користувачiв звiтностi, що в 2012 роцi. Товариством були допущенi деякi невiдповiдностi в частинi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Так, Товариство не створює резерв сумнiвних боргiв та не формує в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до П(С) БУ 17 «Податок на прибуток». Проте, названi моменти мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ВАТ «Захiденергоавтоматика» за 2012 рiк, вiдповiдно до МСФЗ.
2.6 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства:
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
2.6.1 Статтi основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу:
ВАТ «Захiденергоавтоматика» контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становила 3798 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї 2275 тис. грн., залишкова вартiсть 1523 тис.грн. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю з урахуванням накопиченого зносу. У 2012 роцi знос нараховувався прямолiнiйним методом.
В статтi iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 2300 тис.грн. вiдображено куплену частку у статутному капiталi iнших пiдприємств.
2.6.2 Статтi дебiторської заборгованостi, запасiв та грошових коштiв вiдповiдають даним бухгалтерського облiку пiдтверджують повноту та достовiрнiсть розкритої iнформацiї про активи. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався згiдно П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть». На кiнець звiтного перiоду загальна сума заборгованостi склала 1203 тис.грн., в тому числi за товари, роботи, послуги – 983 тис. грн., iнша заборгованiсть – 220 тис.грн.
Облiк запасiв на Пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №9 «Запаси». Прийнята Товариством облiкова полiтика стосовно порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв, а також методiв оцiнки вибуття запасiв, протягом звiтного перiоду залишалася незмiнною.
2.6.3 Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2012р. вартiсть чистих активiв Товариства становить 7585 тис.грн..
Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ВАТ «Захiденергоавтоматика» складають:
Рядок Сума станом на 01.01.2012р. тис.грн. Сума станом на 31.12.2012р.
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi активи :

Основнi засоби 1640 1523
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 2300 2300
1.3 Оборотнi активи 5196 4255
1.4 Витрати майбутнiх
перiодiв
1.5 Усього активiв 9136 8078
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Поточнi зобов`язання 1469 493
2.2 Усього зобов’язань 1469 493
3. ЧИСТI АКТИВИ
(рядок 1.5 – рядок 2.2) 7667 7585
4. КАПIТАЛ i РЕЗЕРВИ,
у тому числi: 7667 7585
Статутний капiтал 16 16
4.1 Додатковий капiтал 3238 3238
4.2 Резервний капiтал
4.2 Нерозподiлений прибуток 4413 4331
Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ВАТ «Захiденергоавтоматика»
дорiвнюють 7585 тис. грн., що є бiльшим вiд розмiру статутного капiталу товариства на 7569 тис. грн., тобто знаходяться в межах дiючого законодавства та вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України

Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ВАТ «Захiденергоавтоматика» знаходиться в межах дiючого законодавства.

3.Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал.
3.1.ТОВАРИСТВО здiйснювало фiнансово-господарську дiяльнiсть згiдно Статуту затвердженого загальними зборами акцiонерiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ВАТ «Захiденергоавтоматика» здiйснюється вiдповiдно до Статуту.
Управлiння ТОВАРИСТВОМ здiйснюють такi його органи:
Загальнi збори акцiонерiв;
Спостережна рада;
Правлiння;
Ревiзiйна комiсiя.
3.2. У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал ТОВАРИСТВА становить 93,9 %.
Нерозподiлений прибуток Товариства на дату балансу становить 4331 тис. грн. Балансовий збиток за 2012 рiк визначений згiдно з вимогами П(с)БО 3 «Фiнансовi результати» становить 82 тис.грн. При трансформацiї балансу за вимогами до МСФЗ за рахунок прибутку списано сумнiвну дебiторську заборгованiсть в сумi 319 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал на дату Балансу становить 3238 тис.грн., який складається з дооцiнки основних засобiв за минулi роки, та лiквiдацiї, продажу залишкової вартостi основних засобiв протягом попереднiх рокiв .
3.3.На дату балансу заявлений та сплачений Статутний капiтал ТОВАРИСТВА становить 16 тис.грн.. Формування та оплата статутного капiталу вiдбулася ще до початку звiтного перiоду. На дату аудиторського висновку Товариство не збiльшувало та не оголошувало про намiри збiльшити розмiр Статутного капiталу. У вiдповiдностi до Статуту ТОВАРИСТВА статутний капiтал складається з 64624 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Форма випуску акцiй – бездокументарна. Номiнальним утримувачем простих iменних акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» є ПРАТ ВДЦП та ПАТ «ФольксБанк».
3.4.Зобов`язання, визнання та первiсна оцiнка здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №11. Аудитор пiдтверджує розмiр та оцiнку зобов`язань в пасивi балансу Товариства за наступними статтями:
Кредиторська заборгованiсть за товари, послуги - 292 тис.грн.
Зобов`язання за авансами - 164 тис.грн.;
-Зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 34 тис.грн..
-Зобов’язання з оплати працi – 3 тис.грн.
Аудит зобов’язань пiдтвердив повноту та достовiрнiсть розкритої у балансi станом на 31.12.2012 року iнформацiї про їх розмiр та класифiкацiю.
4. Виконання значних правочинiв

Значний правочин-правочин (крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), учинений Вiдкритим акцiонерним товариством «Захiденергоавтоматика», якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Наглядовiй радi Товариства надано повноваження щодо схвалення конкретних правочинiв . `
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто бiльшi як 913 тис.грн.).
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»:
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1).вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту;
2).достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.

Протягом звiтного року Головою правлiння ТОВАРИСТВА здiйснювалось поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Протягом звiтного року не вiдбувались змiни в керiвництвi Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ВАТ «Захiденергоавтоматика», вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ВАТ «Захiденергоавтоматика» таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ВАТ «Захiденергоавтоматика». Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
• прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
• наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.

6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання,
структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ВАТ «Захiденергоавтоматика» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ВАТ «Захiденергоавтоматика», включає наступнi складовi:
• стратегiя та мета ризик – менеджменту;
• управлiння ризиками;
• загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
• джерела та механiзми контролю за ризиками;
• аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками у ВАТ «Захiденергоавтоматика» визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi ВАТ «Захiденергоавтоматика» в наслiдок шахрайства.

7. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА.
7.1 Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Балансу станом на 31.12.2012 року, звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк.
Розрахунок показникiв наведено в таблицi:
Показники На початок перiоду На кiнець перiоду Нормативнi значення
Коефiцiєнт покриття
Р.260+270/р.430+620+630(Ф1)
3,53
8,63
Бiльше 1
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
Р.160+170+180+210/620(ф1)
0,78
2,46
0,6-0,8
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Р.240/620 (ф.1)
1,55
3,02
0,25-0,5
Коефiцiєнт оборотностi оборотних засобiв р.035 ф2/р.260+270 ф1 2,0 2,58 До збiльшення
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами р.380-(080-050)/260+270 (ф1) 1,47 1,78
До збiльшення
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi р.035(ф2)/р.160+170+180++210 (ф1)
9,0
9,04 До збiльшення
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi
Р.0.35(ф2)/620(ф1)
7,09
22,25
До збiльшення
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
II р.активу балансу/Iр.пасиву балансу
3,54
8,63
0,25-0,5
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
Iр.пасиву балансу/I+II+IIIр.активу балансу
0,83
0,94
0,5-1
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) р.480+620/р.380
0,19
0,06
0,5-0,1

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв для погашення боргiв протягом року. Критичне значення показника – 1,0, при значеннi показника менше 1,0 пiдприємство має нелiквiдний баланс. ВАТ«Захiденергоавтоматика» має достатньо власних ресурсiв для погашення зобов`язань протягом року.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує готовнiсть пiдприємства лiквiдувати короткотермiнову заборгованiсть. Зазначений показник свiдчить про те, що борги ТОВАРИСТВО може погасити власними коштами.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi,автономiї) характеризує можливiсть пiдприємства виконати зовнiшнi зобов`язання за рахунок власних коштiв та його незалежнiсть вiд позикових джерел. При нормальнiй дiяльностi пiдприємства даний показник перевищує значення 0,5. У Товариства цей показник становить 8,63, що свiдчить про незалежнiсть вiд зовнiшнiх зобов`язань.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує розмiр залучених коштiв на одну гривню власних коштiв (власного капiталу), тобто залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. У ВАТ «Захiденергоавтоматика», цей показник становить 0,06 що означає що Товариство є залежним вiд залучених засобiв, i вiдсоток залучення є незначним .
Питома вага власного капiталу у загальнiй сумi фiнансових активiв Товариства склала 93,9 вiдсотки, що є позитивним фактором дiяльностi.
В цiлому фiнансовi показники Вiдкритого акцiонерного Товариства «Захiденергоавтоматика» свiдчать про достатньо стабiльний фiнансовий стан.
Також, на пiдставi розрахункових показникiв, аудитор висловлює думку, що в найближчому майбутньому ТОВАРИСТВО буде вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi, проте, показники 2012 року не погiршились в порiвняннi з попереднiм роком. Виходячи з аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2012 рiк аудитор висловлює думку , що пiдприємство є фiнансово незалежним i має тенденцiю до функцiонувння в майбутньому.

8.Висновок незалежного аудитора – немодифiкована - умовно позитивна думка:
На думку аудитора, фiнансовi звiти, складенi за концептуальною основою – Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, i вперше трансформована в МСФЗ. За порiвняльний перiод звiтнiсть не трансформувалась. Основнi засоби оцiненi за iсторичною вартiстю. Трансформацiя до справедливої вартостi не здiйснена.
Особлива iнформацiя: у 2012 роцi ТОВАРИСТВО не змогло провести зборiв акцiонерiв iз-за неявки акцiонерiв.
За результатами аудиту не встановлено iншої iнформацiї про дiї, що вiдбулися чи можуть вiдбутися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан ВАТ «Захiденергоавтоматика» i можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.06.2006 року №3480-YI, зi змiнами та доповненнями.
У ходi роботи ми пiдтверджуємо, що загальний порядок облiку активiв, зобов`язань, пасивiв, викладених у цьому висновку, вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв України.
Фiнансова звiтнiсть вперше складена за МСФЗ наведена в додатках.
9. Основнi вiдомостi про СПД аудитора Салдан Галину Романiвну та умови договору на проведення аудиту.
СПД аудитор Салдан код ЄДРПОУ: 2142810642, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 26.04.2001 про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та осiб пiдприємцiв за № 2 415 017 0000 012007, яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2927, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 110 вiд 30.05.2002 р., сертифiкат аудитора серiя А № 004618 вiд 30.03.2001р., дiю сертифiката продовжено: 31.03.2005.; 30.03.2010р.; 30.03.2015р.; реєстрацiйний № 212/3
Аудиторську перевiрку проведено згiдно умов Договору № 5 вiд 18.03.2013 року .
Перiод, яким охоплено проведення аудиту з 01.01.2012рлку по 31.12.2012 року.
Дата початку та дата закiнчення аудиту: 18.03.2013 року по 25.03.2013 року.
Додаток:
- Баланс на 31.12.2012р. – додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс» (форма №1);
- звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2) ;
- звiт про рух грошових коштiв (форма №3);
-звiт про власний капiтал (форма №4);
-примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма №5).


Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку:
Аудитор Г.Р.Салдан

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ДОДАТОК 1 до Аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Захiденергоавтоматика» за 2012 рiк

Вiдкрите Акцiонерне товариство «Захiденергоавтоматика»
Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примiтки)до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2012р»
1).
а) Заява про вiдповiднiсть
Керiвництво Товариства звертає увагу користувачiв звiтностi на наступну особливiсть, притаманну фiнансовiй звiтностi, що складається в 2012 роцi. У вiдповiдностi до Закону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). У вiдповiдностi до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011 року публiчнi акцiонернi товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або 01.01.2012 р.
Керiвництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фiнансова звiтнiсть по МСФЗ буде складатися за звiтнi перiоди 2013 року. В 2012 роцi ВАТ «Захiденергоавтоматика» складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФЗ. Це означає, що фiнансова звiтнiсть ВАТ «Захiденергоавтоматика» в 2012 роцi складається на пiдставi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв.
(б) Компоненти фiнансового звiту , функцiональна валюта та валюта звiтностi.
Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст 11 Закону України вiд 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"фiнансова звiтнiсть складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики.
(в) Основнi засади органiзацiї облiку та облiкової полiтики Товариства
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ.
Для приведення показникiв фiнансової звiтностi ВАТ «Захiденергоавтоматика» у вiдповiднiсть з вимогами МСФЗ Товариством здiйснено трансформацiю фiнансової звiтностi, складеної за нацiональними П(С)БО, у звiтнiсть, формат i змiст якої вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показникiв звiту за 2012 рiк включали: вибiр облiкової полiтики i формату фiнансової звiтностi з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показникiв звiтностi для забезпечення подання iнформацiї у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ.
При складаннi попереднiх звiтiв по МСФЗ в 2012 роцi не додержуються деякi вимоги МСФЗ 1 та iнших стандартiв. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної в 2012 роцi на пiдставi МСФЗ, будуть використанi в якостi порiвнюваних даних для складання повних фiнансових звiтiв по МСФЗ за звiтнi перiоди 2013 року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити судження, оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв, зобов’язань на звiтну дату та вiдображення у фiнансовiй звiтностi доходiв та витрат, отриманих протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Основним припущенням керiвництва є:
Принцип нарахування . Згiдно з цим принципом результати операцiй та iншi подiї визнаються , коли вони вiдбуваються ( а не тодi, коли отримуються або сплачуються грошовi кошти або їх еквiваленти) i вони вiдображаються в облiкових реєстрах та наводяться у фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Безперервнiсть – основоположне припущення. Фiнансовi звiти пiдготовленi на основi безперервностi дiяльностi. Керiвництво дотримується вимог правдивого подання iнформацiї у фiнансових звiтах.
• Окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв та витрат;
• Окремого подання та об’єднання статей, виходячи iз їхньої суттєвостi;
• Послiдовностi подання iнформацiї;
Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результату дiяльностi пiдприємства керiвництво дотримується якiсних характеристик фiнансових звiтiв :
• Зрозумiлiсть ;
• Доречнiсть;
• Достовiрнiсть:
• Зiставнiсть.
(г) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках. Грошовi кошти вiдображаються за справедливою вартiстю. Залишок грошових коштiв на рахунках в банку на звiтну дату становив 1491 тис.грн., в тому числi на рахунку в банку -106 тис.грн., iншi рахунки (чекова книжка)- 1385 тис.грн.
(д) Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi спецiальною комiсiєю визначено прийнятну вартiсть об’єктiв основних засобiв (згiдно з положеннями МСФЗ 1).
У вiдповiдностi до облiкової полiтики в майбутньому збiльшення вартостi об’єкту основного засобу внаслiдок переоцiнки вiдображається в додатковому капiталi. Зменшення вартостi об’єкту основних засобiв – визнається в Звiтi про сукупний дохiд.
Оцiнку лiквiдацiйної вартостi об’єктiв, якi є повнiстю зношеними за чинними нормами амортизацiї, але використовуються, i вiдповiдають критерiям визнання активу, за облiковою полiтикою буде здiйснено спецiальною комiсiєю Товариства раз на рiк, i вiдображено у складi додаткового капiталу.
Пiд час реалiзацiї об’єкта основного засобу сума дооцiнки цього об’єкту буде списана з додаткового капiталу i включена до нерозподiленого прибутку (збитку).
Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв:.
ВАТ «Захiденергоавтоматика» на звiтну дату облiковуються:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої по первiснiй вартостi - 3027 тис.грн. знос -1745 тис.грн.
Машини та обладнання первiсна вартiсть -114 тис.грн. знос - 84 тис.грн.
Транспортнi засоби первiсна вартiсть - 234 тис.грн. знос - 117 тис.грн.
Iнструменти, прилади та iнвентар первiсна вартiсть -419 тис.грн. знос - 325 тис.грн.
Iншi осн.засоби -4 тис.грн. знос - 4 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв становить 4 тис.грн. станом на 31.12.2012 р.
(е) фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюють та вiдображають у бухгалтерському облiку та звiтностi за iх справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю. Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за їх справедливою вартiстю. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi вiдображенi в IVроздiлi примiток, в сумi 2300 тис.грн., це акцiї iншого пiдприємства.
Е*) капiтальнi iнвестицiї
Капiтальнi iнвестицiї первiсно оцiнюють та вiдображають у бухгалтерському облiку та звiтностi за iх справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю. Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за їх справедливою вартiстю.
(є) Запаси
Склад запасiв станом на 31.12.2012р. наведено у роздiлi VIII Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (Форма№5).
Запасiв, що переданi в переробку,оформленi в заставу чи переданi на комiсiю немає.
Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiю розраховується як цiна реалiзацiї, зменшена на витрати на збут. Аналiз спiввiдношення вказаних величин показав, що собiвартiсть (iсторична вартiсть) запасiв у товариствi є нижчою, нiж чиста вартiсть реалiзацiї. На звiтну дату загальна вартiсть запасiв становить 1113 тис.грн..
Встановлений облiковою полiтикою метод оцiнки вибуття запасiв – метод нормативних затрат.
(ж) Дебiторська заборгованiсть
Класифiкацiя за строками непогашення станом на 31.12.2012р. наведено у роздiлi IХ Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (Форма№5). Заборгованiсть з пов»язаними сторонами вiдсутня. Безнадiйна заборгованiсть списалась при трансформацiї балансу. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю.
Класифiкацiя за строками непогашення станом на 31.12.2012р. наведено у роздiлi IХ Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (Форма№5).
Склад iншої дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2012р:
- за розрахунками з бюджетом: 1,0 тис.грн.
- за виданими авансами: 10,0 тис.грн.
- iз внутрiшнiх розрахункiв 72,0 тис.грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть- 220, 0 тис.грн.
Склад iншої дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2011р:
- за розрахунками з бюджетом: 0 тис.грн.
- за виданими авансами: 93,0 тис.грн.
- iз внутрiшнiх розрахункiв 4,0 тис.грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть- 158, 0 тис.грн.
(i) Доходи
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг визнаються в звiтному перiодi, коли реально було вiдвантажено (реалiзовано) готову продукцiю або замовник отримав послугу у повному обсязi.
(ї) Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
2.Подiї пiсля звiтної дати: Пiсля дати балансу не вiдбувалися подiї, що впливають на фiнансово-господарський стан Товариства.
Голова правлiння ______________________
Головний бухгалтер _________________________

Продовження тексту приміток

д\в

Продовження тексту приміток

д\в

Продовження тексту приміток