на попередню

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Сиворог В.А
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00110912
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська, -, 79034, м.Львiв, професора. Буйка, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
270 35 27 270 35 27
1.6. Електронна поштова адреса емітента
zea_com@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 76   25.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Держава в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Львiвськiй обл. на момент створення акцiонерного товариства володiла 100% акцiй емiтента. Станом на 31.12.2012р. державна частка в статутi товариства вiдсутня. Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Ряд посадових осiб не дали дозволу на розкриття паспортних даних Загальнi збори акцiонерiв, що призначенi на 15 квiтня 2011 р. не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму. Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось. Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства Випуск iпотечних облiгацiй не здйснювався. Iпотечнi активи вiдсутнi Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "ЗЕА"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
79034
3.1.5. Область, район
Львівська, -
3.1.6. Населений пункт
м.Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок
професора. Буйка, 2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №378467
3.2.2. Дата державної реєстрації
16.05.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
16156.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
16156.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"
3.3.2. МФО банку
351629
3.3.3. Поточний рахунок
26007130027
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Львiвське ЦРВ ПАТ "Мегабанк"
3.3.5. МФО банку
351629
3.3.6. Поточний рахунок
2600184013005
3.4. Основні види діяльності
31.20.3 Монтаж електророзподiльної та контрольної апаратури
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельна дiяльнiсть АВ №358301 19.09.2007 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України 19.09.2012
Опис Товариство планує продовжити/отримати нову лiцензiю щодо будiвельної дiяльностi
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. 20823070 79000Україна Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 2510,0 Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 86 Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 1 Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 7,9%. Кадрової програми немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сиворог Вiталiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI iнженер-електрик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ЛьвiвОРГРЕС" керiвник сектора електр
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер, член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глов'як Ганна Iзидорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавець вищої категорiї
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" бухгалтер
6.1.8. Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жовнiр Степан Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
середня-спецiальна Технiкум промислової автоматики
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" головний механiк
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лотошинський Борислав Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 093878 Камянко-Бузьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" начальник ДВД
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паска Олександра Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI, iнженер-електрик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" провiдний iнженер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не дала дозволу на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козак Марiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 745314 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1946
6.1.5. Освіта**
Вища Львiвський с/г iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" бухгалтер
6.1.8. Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бернар Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 279165 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1937
6.1.5. Освіта**
Вища ЛПI iнженер теплотехнiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" Голова правлiння
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Спостережної ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврилюк Василь Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 026172 19.12.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1942
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" майстер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Река Василь Маркiянович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 088313 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1938
6.1.5. Освіта**
середня ПТУ №30
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Захiденергоавтоматика" вартiвник
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дудчак Юрiй Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 861261 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Файна студiя" директор
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник ВАТ "Захiденерго"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 23269555 -
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
-
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Спостережної ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Спостережної ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Спостережну раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтович Андрiй Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 025172 Франкiвським РВУМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1944
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстер
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Сиворог Вiталiй Анатолiйович КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 15.03.2005 13461 20.83000000000 13461 0 0 0
Головний бухгалтер, член правлiння Глов'як Ганна Iзидорiвна - - - 21.11.1996 2 0.00300000000 2 0 0 0
Член правлiння Жовнiр Степан Романович - - - 29.11.1996 7 0.01000000000 7 0 0 0
Член правлiння Лотошинський Борислав Iванович КА 093878 29.04.1996 Камянко-Бузьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 03.12.1996 2 0.00300000000 2 0 0 0
Член правлiння Паска Олександра Петрiвна - - - 29.11.1996 2 0.00300000000 2 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Козак Марiя Iванiвна КВ 745314 14.08.2001 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 09.12.1996 3 0.00400000000 3 0 0 0
Голова спостережної ради Бернар Василь Миколайович КА 279165 09.10.1996 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член спостережної ради Гаврилюк Василь Васильович КВ 026172 19.12.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 29.11.1996 10 0.01500000000 10 0 0 0
Член спостережної ради Река Василь Маркiянович КС 088313 07.08.2002 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 02.12.1996 25 0.03000000000 25 0 0 0
Член спостережної ради Дудчак Юрiй Борисович КА 861261 26.06.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 26.03.2003 2 0.00300000000 2 0 0 0
Член спостережної ради представник ВАТ "Захiденерго" - 23269555 - 02.04.1998 8000 12.38000000000 8000 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Войтович Андрiй Андрiйович КС 025172 26.06.2002 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 09.12.1996 63 0.10000000000 63 0 0 0
Усього 21577 33.38100000000 21577 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ВАТ "Захiденерго" 23269555 79026 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Козельницька 15 02.04.1998 8000 12.38000000000 8000 0 0 0
ВАТ "Львiворгрес" 00128504 79001 Україна Львівська Галицький м. Львiв Тютюнникiв, 55 12.07.2004 14749 22.82000000000 14749 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Демкiв Святослав Олегович КА 040475 26.12.1995 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 15.03.2005 7772 12.03000000000 7772 0 0 0
Сиворог Вiталiй Анатолiйович КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 25.10.2002 13461 20.83000000000 13461 0 0 0
Усього 43982 68.06000000000 43982 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.04.2011
Кворум зборів** 20.970000000000
Опис Порядок денний: Вибори лiчильної комiсiї. 1. Вибори голови зборiв та секретаря. 2. Розгляд та затвердження регламенту зборiв, виду голосування по кожному питанню. 3. Звiт Правлiння про результати роботи Товариства за 2003-2010 роки. 4. Звiт Ради товариства за 2003-2010 роки. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2003-2010 роки. 6. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2003-2010 роки. 7. Вибори Голови правлiння Товариства. 8. Вибори нового складу Ради Товариства. 9. Вибори нового складу Ревiзiйної комiсiї 10. Про переведення випуску iменних цiнних акцiй з документарної у без документарну форму випуску. Прийняття рiшення про дематерилiзацiю випуску акцiй. 11. Визначення депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, дематерiалiзуються. 12. Про укладення договору зi зберiгачем iменних цiнних паперiв, про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження про змiну дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 13. Затвердження тексту повiдомлення про де матерiалiзацiю для розмiщення в друкованому виданнi та персонального повiдомлення акцiонерiв. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо де матерiалiзацiї випуску акцiй. 14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства: a) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Вiдкрите акцiонерне товариство" термiном "Публiчне акцiонерне товариство". b) Привести у вiдповiднiсть iз Законом України №514-УI вiд 17.09.2008 року текст статуту товариства шляхом замiни термiну "Рада товариства" термiном "Наглядова рада товариства". c) Доповнити роздiл 2 Статуту ВАТ "Захiденергоавтоматика" наступними видами дiяльностi: п. 2.2.28 Огляд та експертне обстеження електроустановок та електрообладнання пiдвищеної небезпеки (напругою до 750 кВ). п. 2.2.29. Технiчна експертиза, паспортизацiя та опосвiдчення будiвель, споруд,установок та обладнання гiдротехнiчного, теплотехнiчного, електротехнiчного, зв"язку i телекомунiкацiй призначення, в тому числi пiдвищеної небезпеки". Збори не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22362711
Місцезнаходження 79035 Україна Львівська - м. Львiв вул. Пасiчна, 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399211
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.09.2010
Міжміський код та телефон (032) 240-51-81
Факс (032) 240-51-81
Вид діяльності дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Згiдно договору вело реєстр власникiв iменних цiнних паперiв товариства. У зв"язку з прийняттям Радою товариства рiшення про дематерiалiзацiю (протокол №9 вiд 14.12.2011р.), 19.01.2012р. реєстр ВАТ "Захiденергоавтоматика" передано до зберiгача ПАТ "Фольксбанк".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватний пiдприємець-аудитор Салдан Галина Романiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2142810642
Місцезнаходження 79049 Україна Львівська - м. Львiв вул. Скрипника 17а/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №2927
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.05.2002
Міжміський код та телефон 0322) 223-65-25
Факс -
Вид діяльності аудит
Опис Приватний пiдприємець-аудитор Салдан Галина Романiвна затверджена зовнiшнiм аудитором товариства

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.11.1998 279/13/1/98 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA1303301006 Акції Іменні прості Документарна Іменні 0.250 64624 16156.000 1.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було. Згiдно протоколу засiдання Ради товариства №9 вiд 14.12.2011р. було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про бездокументарну форму iснування випуску акцiй №279/13/1/98 вiд 04.01.2012р.
 
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 1000
у тому числі:
- сертифікатів акцій
1000
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 595
у тому числі:
- сертифікатів акцій
595
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ"Захiденергоавтоматика" створене шляхом приватизацiї державного пiдприємства "Захiденергоавтоматика" (рiк заснуваня якого - 1968), згiдно наказу Мiнiстерства України вiд 29.03.1994р.№ 79.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
До складу товариства входять наступнi пiдроздiли : - цех випуску готової продукцiї - 11 чол. - електромонтажна дiльниця - 9 чол. - хiмiко технологiчний i теплотехнiчний вiддiл - 8 чол. - цех електроавтоматики - 17 чол. - господарсько-технiчний вiддiл 11 чол. - допомiжнi служби: фiнансово-економiчний вiддiл, Вiддiл матерiально-технiчного постачання та комплектацiї, адмiнiстративно-господарський вiддiл, вiддiл охорони. Загальна чисельнiсть персоналу пiдприємства 86 чол. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться згiдно наказу про облiкову полiтику ВАТ "Захiденергоавтоматика" вiд 15.01.2010р. Пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу.
Текст аудиторського висновку
Приватний пiдприємець-аудитор Салдан Галина Романiвна ? Сертифiкат аудитора №004618 виданий АПУ 30.03.2001р. ____________________________________________ УКРАЇНА,, м. Львiв, вул. Скрипника 17а кв. 10, тел.(0322) 223-65-25 Iдентифiкацiйний код 2142810642 Головi правлiння ВАТ ?Захiденергоавтоматика? Сиворог В.А.. м. Львiв, вул. проф. .Буйка, 2 м. Львiв 1 березня 2012 року Основнi вiдомостi про аудитора Незалежним аудитором Салдан Галиною Романiвною, що здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Закону України ?Про аудиторську дiяльнiсть? та на пiдставi сертифiкату №004618 виданого Аудиторською палатою України 30.03.2001 року, термiн дiї до 30 березня 2015 року, та Свiдоцтва про внесення в реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №2927 вiд 30.05.2002, чинне до 31 травня 2012 року, свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi мають право проводити аудиторськi перевiрки пiдприємств, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ №000856, реєстрацiйний номер №943, адреса 79032, м. Львiв, вул. Скрипника 17 А, кв.10, проведено аудит фiнансової звiтностi ВАТ ?Захiденергоавтоматика? з метою видачi аудиторського висновку для пiдтвердження достовiрностi та правильностi фiнансових показникiв товариства станом на 31.12.2011 року. 1.ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Щодо пiдтвердження фiнансової звiтностi загального призначення вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика? за 2011 рiк. Вiдповiдно до Рiшення № 1591 Державної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року. ?Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв?, та ?Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку?, затверджених Рiшенням ДКЦПФР 19.12.2006 р.? 1528, розроблених вiдповiдно до Законiв України ?Про цiннi папери та фондовий ринок? (№3480-15), згiдно з вимогами ?Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики?, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту №700,701,720 та умов договору №2 вiд 20.02.2012 року, мiж ПП ?Салдан Галиною Романiвною? та посадовою особою ВАТ ?Захiденергоавтоматика? (надалi ?Товариство?) на проведення аудиторської перевiрки, якi зобов?язали мене планувати i здiйснити аудит з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих помилок та перекручень шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв та об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, а також висловити оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, наданих для перевiрки по Ф-1 ?Баланс?, Ф-2 ?Звiт про фiнансовi результати?, Ф-3 ?Рух грошових коштiв?, Ф-4 ?Звiт про власний капiтал?, статутних документiв, протоколiв зборiв учасникiв Товариства, облiкових регiстрiв, первинних касових, банкiвських документiв та iнших нормативно-правових документiв, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, несе управлiнський персонал Вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика?. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв, первинних документiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2011 року по 31.12.2011р. 2.Основнi вiдомостi про Товариство. 1 Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство ?Захiденергоавтоматика? 2 Код за ЄДРПОУ 00110912 3 Мiсцезназодження КОАТУУ 79005, м.Львiв, вул..проф.Буйка,2 4610136800 4 Телефон, факс (032)270-21-24 5 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 231, Вiдкрите акцiонерне товариство 6 Дата реєстрацiї, номер Свiдоцтва про Державну реєстрацiю, орган, який видав Свiдоцтво Виконавчий комiтет львiвської мiської ради Свiдоцтво №378467 Серiя АОО вiд 16.05.1994р. 7 Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Свiдоцтво видане Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер № 279/13/1/98 Дата реєстрацiї 02.11.1998р. Дата видачi 04.01.2012р. 8 Основнi види дiяльностi за КВЕД 31.20.3 Монтаж електророзподiльної та електронної апаратури 74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 9 Кiлькiсть власникiв цiнних паперiв, частка в статутному фондi, к-сть акцiй Двiста п?ятдесят одна фiзичнi особи, громадяни України -їх частка 59.83% Одна юридична осба ? її частка-12,38% Номiнальнi утримувачi ?їх частка 27,79% 64624 ? акцiї по 0,25 грн. 10 Орган управлiння, його посадовi особи Голова правлiння ? Сиворог Вiталiй Анатолiєвич 11 Номiнальнi утримувачi акцiй ПАТ ?ФольксБанк? ПРАТ ВДЦП Iнформацiя про осiб, якi володiють 5% та бiльше, акцiй емiтента : Таблиця 2 Найменування юридичної особи Код за ЄДРОПОУ Мiсце Знаходження Дата внесення до реєстру К-сть акцiй (штук) Вiд загальної к-ст i% Простi iменнi ПАТ ?Захiденерго? 23269555 М.Львiв, вул.Свєн- цiцького, 2 02.04.1998. 8000 12,38 8000 П.I.П.Фiзичн.особи Дата внесення до реєстру К-сть акцiй (шт. Вiд загальної к-стi акцiй % Простi iменнi Демкiв Святослав Олегович 15.03.2005 7772 12,26 7772 Перун Вiталiй Iванович 30.07.2004 4159 6,43 4159 Сиворог Вiталiй Анатолiйович 25.10.2002 13461 20,83 13461 3.Стан бухгалтерського облiку Основна мета бухгалтерського облiку - надання користувачам для прийняття рiшень повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства (ст.3 Закону про бухгалтерський облiк). Внаслiдок проведення аудиторської перевiрки iстотних розбiжностей мiж даними синтетичного облiку, статтями балансу i показниками форм звiтностi за 2011 рiк не встановлено. 4.Пiдтвердження правильностi класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку 4.1 Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи. Вiдкритим акцiонерним товариством правильно проведено класифiкацiю та оцiнку активiв у бухгалтерському облiку, данi вiдповiдають сумам виведеним в головнiй книзi та Журналах-Ордерах . У 2011 роцi товариство проводило iнвентаризацiю основних засобiв, майна та розрахункiв станом на 31.12.2011р., що вiдповiдає нормам З.У ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi?. Вiдхилень даних iнвентаризацiї вiд залишкiв на рахунках бухгалтерського облiку, не встановлено. Облiкова полiтика за перiод 2011 року незмiнна. Проведеною вибiрковою перевiркою визначено, що первиннi документи ВАТ ?Захiденергоавтоматика? вiдповiдають вимогам положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 року №88. Для вiдображення активiв Товариство керується П(С)БО № 7 ?Основнi засоби?, П(С)БО № 8 ?Нематерiальнi активи?, П(С)БО № 9 ?Запаси?, П(С)БО № 10 ?Дебiторська заборгованiсть?. Станом на 31.12.2011 р. на пiдприємствi наявнi власнi основнi засоби на суму 1640 тис. грн.(залишкова вартiсть). До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша 1 тис. грн. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв включаються до складу витрат виробництва. Нарахування амортизацiї за основними фондами здiйснюється за податковим методом. Дебiторська заборгованiсть за роботи i послуги на пiдприємствi визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї робiт i послуг i оцiнюється за первiсною вартiстю. У Вiдкритого акцiонерного товариства станом на 31.12.2011 року облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в сумi 2300 тис.грн., що вiдображена в рядку 045 Балансу, це вкладенi у 2011 роцi iнвестицiї у статутний капiтал iнших юридичних осiб . Вкладенi фiнансовi iнвестицiї, утримуються на балансi бiльше 1 року i облiковуються за собiвартiстю в сумi 2300 тис. грн., що не суперечить П(С)БО-12 ?Фiнансовi iнвестицiї?. Поточна дебiторська заборгованiсть включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2011 року становить 1157 тис. грн. ( в.т.ч дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги ? 902 тис.грн.; за виданими авансами ? 93 тис.грн.; iз внутрiшнiх розрахункiв ? 4 тис.грн.; iнша поточна заборгованiсть ? 158 тис.грн.) . На пiдтвердження достовiрностi заборгованостей вiдкрите акцiонерне товариство провело звiрки, та пiдтверджено залишки Актами звiрки. Залишок коштiв на розрахунковому рахунку станом на 31.12.2011 року ? 2270 тис. грн., що вiдповiдає бухгалтерським даним. Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку Вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика? вiдповiдає вимогам П(С)БО № 6-10 та встановленiй облiковiй полiтицi пiдприємства. Валюта активiв балансу станом на 31.12.2011 року Товариства становить 9136 тис. грн. 5. Пiдтвердження правильностi класифiкацiї та оцiнки пасивiв у бухгалтерському облiку Вiдкрите акцiонерне товариство ?Захiденергоавтоматика? для визнання та оцiнки зобов`язань керується П(С)БО № 11 ?Зобов`язання?. В бухгалтерському облiку зобов`язання на пiдприємствi подiленi на: - довгостроковi; - поточнi. ВАТ ?Захiденергоавтоматика? на кiнець 2011 року має кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 395 тис.грн.. До складу поточних зобов`язань входить кредиторська заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв , яка на 31.12.2011 р. становить 635 тис. грн., яка вiдображена в 540 рядку балансу. Сума поточних зобов?язань з одержаних авансiв на кiнець року пiдтверджується актами звiрок. Поточнi зобов`язання за розрахунками з бюджетом становлять 272 тис. грн., що вiдповiдає даним податкової звiтностi. На пiдприємствi виконуються вимоги П(С)БО № 17 ?Податок на прибуток? щодо застосування тимчасових рiзниць. Заборгованостi по заробiтнiй платi працiвникам немає. Сума коштiв- 106 тис. грн. , яка вiдображена в рядку 580 Балансу, це зарплата працiвникiв, термiн виплати якої станом на 31.12.2011 року не настав. 5.1.Iнформацiя про власний капiтал. в Статутний фонд Пiдприємства здiйснювалися Засновниками майном, обладнанням, грошовими коштами. Розподiл акцiй мiж Засновниками в Статутному фондi Заявлений та сплачений статутний капiтал становить 16 тис. грн. 00 коп. (шiстнадцять тис. грн..) Аналiтичний облiк до рахунку 40 ?Статутний капiтал? ведеться згiдно вимог чинного законодавства. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 4413 тис. грн. Внески Товариства станом на 31.12.2011 р. становить наведено в Таблицi 2. Станом на 31.12.2011 року статутний фонд сформовано повнiстю. Номiнальним утримувачем простих iменних акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика? є ПРАТ ВДЦП та ПАТ ?ФольксБанк?. В структурi власного капiталу облiчена сума iншого додаткового капiталу ? 3238 тис. грн. В рядку 350 Балансу вiдображено 4413 тис. грн. нерозподiленого прибутку. Змiст статей про власний капiтал у балансi ( ф. № 1) та звiту про власний капiтал ( ф. № 4) взаємопогодженi i суми вiдповiдають регiстрам бухгалтерського облiку та вимогам П ( с ) БО 5 ? Звiт про власний капiтал?. Розмiр та структура власного капiталу достовiрно вiдображенi у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 року. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдає нормативам та нацiональним стандартам бухгалтерського облiку. Крiм того повiдомляємо, що ВАТ ?Захiденергоавтоматика? дiй, якi передбаченi ст. 41 Закону України ?Про цiннi папери i фондовi ринки?, у 2011 роцi не вчиняло. Залишок нерозподiленого прибутку є реальним i вiдповiдає бухгалтерським даним. Вартiсть чистих активiв вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика? станом на 31.12.2011 р. складає 7667 тис. грн., що на 7651 тис. грн. бiльше розмiру статутного капiталу, який на вищевказану дату становить 16 тис. грн. Це вiдповiдає ст. 155 (п. 3) Цивiльного Кодексу України. Звiт про фiнансовi результати дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика? вiдповiдає реальностi бухгалтерських даних. Сума доходiв вiдображена в бухгалтерському облiку пiдприємства вiдповiдно до П(С)БО № 15 ?Дохiд?. Оцiнка ступеня завершеностi операцiй з виконання робiт здiйснюється шляхом визначення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiсля оформлення акту виконаних робiт. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО № 16 ?Витрати? i вiдображаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. В результатi перевiрки встановлено, що дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика? за 2011 рiк склав мiнус 1732 тис. грн., тобто товариство спрацювало збитково. Протягом 2011 року вiдкритим акцiонерним товариством ?Захiденергоавтоматика? сплачено податок на прибуток на суму 176 тис. грн., що на 515 тис.грн. менше, як у 2010 роцi. Всi наведенi цифри вiдповiдають даним фiнансової звiтностi. ВИСНОВОК По результатах аудиторської перевiрки ПП ? аудитор Салдан Г.Р. вважає, що зiбраного матерiалу достатньо для складання аудиторського висновку. Аудит проведений на основi Рiшення № 88 Державної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку вiд 14 березня 2002 року. ?Про затвердження вимог до рiчного звiту емiтентiв цiнних паперiв? та Рiшення № 1591 Державної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року. ?Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв?. Пiдтверджую, що баланс та фiнансова звiтнiсть ВАТ ?Захiденергоавтоматика? вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики i вiдображають фiнансовий стан на 31.12.2011 року . За результатами операцiй за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року надана iнформацiя щодо фiнансово - господарської дiяльностi товариства дає уявлення про склад його пасивiв i активiв, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв. У 2011 роцi товариство отрималозбиток, що стало причиною зменшення активiв, в порiвняннi з попереднiм роком. Проведена перевiрка дає пiдстави для висновку про те, що Товариство достовiрно вiдображає iнформацiю про результати господарської дiяльностi, облiкова полiтика вiдповiдає нормам встановлених Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Крiм того повiдомляємо, що ВАТ ?Захiденергоавтоматика? дiй, якi передбаченi ст. 41 Закону України ?Про цiннi папери i фондовi ринки?, не вчиняло. За результатами перевiрки складено аудиторський висновок ? умовно позитивний iз застереженнями. Аудиторський висновок видруковано у трьох примiрниках, два з яких передано замовнику. Аудитор Г.Р.Салдан Сертифiкат серiї А №004618 Iд.номер 2142810642 Позитивними факторами дiяльностi пiдприємства є: - наявнiсть власних обiгових коштiв; - вiдсутнiсть протермiнованої дебiторської та кредиторської заборгованостей. - Проведений аналiз дає пiдставу зробити висновок про задовiльний фiнансовий стан пiдприємства. Фiнансовi показники не переходять критичнi межi, а в рядi випадкiв значно покращились в порiвняннi з попереднiм роком, що є свiдченням фiнансової стабiльностi товариства. Аудитор Г.Р. Салдан Сертифiкат серiї А №004618 Iд.номер 2142810642 ДОВIДКА про фiнансовий стан ВАТ ?Захiденергоавтоматика? за 2011 рiк Показники Розрахунок показника станом на 31.12.2011 р. Значення показника 1. Коефiцiєнт покриття: Кn= (ф. 1) 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi: Кзл= (ф. 1) 3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: Кал.= (ф. 1) 3816/1469 2270/1469 3,53 2,59 1,54 4. Коефiцiєнт оборотностi оборотних засобiв: Ка1= 10421/5196 2,0 5. Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами : К заб= (ф.1) 3727/5196 0,71 6. Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi : Ка2= 10421/1157 9,0 7. Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi : Ка4= 10421/1469 7,09 8. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: К2= (ф.1) 5196/7667 0,67 9. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi: К3= (ф.1) 7667/9136 0,83 10. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) К5= -1732/7667 -0,22 При аналiзi фiнансового стану пiдприємства розраховано показники фiнансової стiйкостi, платоспроможностi, лiквiдностi та дiлової активностi виявлено, що бiльшiсть показникiв фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдають нормативним значенням, а саме: 1) Коефiцiєнт покриття являє собою спiввiдношення всiх поточних активiв до короткострокових зобов'язань, дозволяє встановити, у якiй кратностi поточнi активи покривають короткостроковi зобов'язання, або скiльки грошових одиниць поточних активiв припадає на одну одиницю поточної кредиторської заборгованостi, i показує платiжнi можливостi пiдприємства на перiод, що дорiвнює середнiй тривалостi одного обороту всiх оборотних засобiв, за умови своєчасних розрахункiв iз дебiторами, реалiзацiї готової продукцiї та продажу, в разi потреби, матерiальних оборотних засобiв. На пiдприємствi цей показник знизився у порiвняннi з 2010 роком i становить 3,53 що свiдчить про достатнiсть поточних коштiв для своєчасного погашення боргiв протягом року i про спроможнiсть товариства розрахуватись зi своїми боргами перед кредиторами за рахунок оборотних активiв. 2) Коефiцiєнт загальної лiквiдностi дає загальну характеристику платоспроможностi органiзацiї i показує, в якiй мiрi поточнi оборотнi активи покривають поточнi зобов?язання. На пiдприємствi цей показник знизився у порiвняннi з 2010 роком i склав 2,59 що вiдповiдає нормативному значенню коефiцiєнта i є позитивною тенденцiєю. 3) Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину поточних зобов?язань органiзацiя може покрити за рахунок найлiквiднiших активiв i характеризує платоспроможнiсть на дату складання балансу, тобто негайну готовнiсть товариства погасити свою заборгованiсть. На пiдприємствi цей показник становить 1,54 що вiдповiдає нормативному значенню коефiцiєнта, є позитивною тенденцiєю i означає, що ВАТ ?Захiденергоавтоматика ? може покрити 100% поточних зобов?язань за рахунок найлiквiднiших активiв. 4) Коефiцiєнт оборотностi оборотних засобiв характеризує кiлькiсть оборотiв оборотних засобiв протягом звiтного перiоду. У 2011 роцi цей показник склав 2,0 що означає оборотнiсть оборотних засобiв в межах норм. 5) Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами характеризує долю власних оборотних засобiв у загальнiй сумi оборотних засобiв, тобто показує, яка частина матерiальних оборотних активiв фiнансується за рахунок засобiв чистого оборотного капiталу. На пiдприємствi за результатами роботи у 2011 роцi цей показник склав 0,71, тобто свiдчить про те, що власнi оборотнi засоби складають 71% у загальнiй сумi оборотних засобiв. 6) Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi показує, скiльки оборотiв здiйснено за рiк коштами, вкладеними до розрахункiв; при цьому чим бiльшу кiлькiсть оборотiв було здiйснено, тим швидше пiдприємство отримує кошти вiд своїх боржникiв (дебiторiв). На пiдприємствi цей показник у 2011 роцi становить 9,0 оборотiв, що є позитивною тенденцiєю. 7) Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi показує швидкiсть обертання кредиторської заборгованостi пiдприємства за перiод, що аналiзується, i характеризує розширення або зниження комерцiйного кредиту, що надається пiдприємству. На пiдприємствi за результатами роботи у 2011 роцi цей показник склав 7,09 оборотiв. 8) Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу у загальнiй сумi засобiв, авансованих у дiяльнiсть пiдприємства, дає змогу оцiнити його залежнiсть вiд фiнансування позиковим капiталом i характеризує можливостi органiзацiї з обслуговування боргу за рахунок власного прибутку, тобто незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Тому чим вище значення коефiцiєнту, тим краще фiнансовий стан. На пiдприємствi за результатами роботи у 2011 роцi цей показник становить 0,67 . 9) Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) показує спiввiдношення мiж власним капiталом i загальною вартiстю майна пiдприємства, тобто яку частку становлять власнi засоби у вартостi майна пiдприємства. На пiдприємствi за результатами роботи у 2011 роцi цей показник склав 0,83. Це означає, що власний капiтал пiдприємства складає 83% вiд загальної вартостi його майна. 10) Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) показує спiввiдношення мiж чистим прибутком пiдприємства i його власним капiталом. За результатами роботи у 2011 роцi на пiдприємствi цей показник становить мiнус 0,22, що є негативним явищем. ВИСНОВОК Фiнансова звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариства ?Захiденергоавтоматика? вiдповiдає встановленим вимогам Закону України № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? зi змiнами та доповненнями та прийнятiй облiковiй полiтицi i реально та точно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi. Аудитор Г.Р. Салдан Сертифiкат серiї А №004618 Iд.номер 2142810642
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
1. Ремонт та налагоджування засобiв вимiрiв та автоматизацiї процесiв теплових та атомних станцiй, електроавтоматики електричних пiдстанцiй, пошуки пошкоджень кабельних лiнiй, сервiсне обслуговування продукцiї власного виробництва. 2. Ремонт складної вимiрювальної технiки (засобiв метрологiчного забезпечення виробництва).Послуги промислового характеру - ремонт та налагоджування систем автоматизацiї виконувався персоналом Товариства на теплових електростанцiях України (Бурштинська, Добротвiрська, Ладижинська ТЕС, Калуська ТЕЦ), промислових пiдприємствах м.Львова та облiстi. Робота ВАТ безпосередньо пов'язана з ситуацiєю в енергетицi України, покращення якої вiдкриває певнi перспективи для збiльшення обсягiв виробництва i покращення фiнансового стану ВАТ. Конкуренти : 1. По послугах - енергоремонтнi пiдприємства України i країн СНД. 2. По продукцiї виробництва - заводи України, виробники аналогiчної продукцiї, по окремих виробах заводи i пiдприємства Росiї. Пiдприємство за 2011 рiк проводило проектнi, пусконалагоджувальнi, монтажнi роботи на ПС-35КВ, 110КВ, 110КВ, 330КВ; Виготовлення i проведення комплексу монтажних i пусконалагоджувальних робiт з введенням в роботу панелей управлiння вимикачами 110кВ та панелей центральної сигналiзацiї на ПС 330кВ. ПАТ "Миронiвський хлiбопродукт" ВКК Ладижинський.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв було продано основнi засоби, якi не задiянi у виробництвi ( в основному обладнання, станки) на не значнi суми. Для органiзацiї роботи i покращення її придбалися в основному комп'терна технiка.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi. Ведення облiку згiдно з П(С)БО 7 iз застосуванням податкового методу нарахування амортизацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв - 4120 тис.грн. Нарахований знос - 2480 тис.грн. Надiйшло основних засобiв - 214 тис.грн. Вибуло основних засобiв - 251 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Низька купiвельна спроможнiсть населення. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафiв за звiтний перiод - немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
ДГ ХП "Полiмiтрат" м. Стебник вiдмовлення в обладнаннi i пiдсиленнi будiвельних конструкцiй; ДП ЛМУ ПТЕМ капiтальний ремонт основного i загальностанцiйного обладнання.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Вдосконалення iснуючих видiв дiяльностi, набiр квалiфiкованого персоналу, розширення зони надання послуг, пошук нових ринкiв збуту. Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, забруднення навколишнього середовища Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
За звiтний перiод товариство не приймало участi в судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iстотної iнформацiї яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1536.000 1640.000 0.000 0.000 1536.000 1640.000
будівлі та споруди 1399.000 1339.000 0.000 0.000 1399.000 1339.000
машини та обладнання 68.000 67.000 0.000 0.000 68.000 67.000
транспортні засоби 41.000 162.000 0.000 0.000 41.000 162.000
інші 28.000 72.000 0.000 0.000 28.000 72.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1536.000 1640.000 0.000 0.000 1536.000 1640.000
Опис По будiвлях та спорудах- первiсна вартiсть становить 3027, суманарахованого зносу - 1688, ступiнь зносу 55,76%. машини та обладнання: первiсна вартiсть становить 179, суманарахованого зносу - 112 ступiнь зносу - 62,57%. Транспортнi засоби: первiсна вартiсть становить 406, суманарахованого зносу 244, ступiнь зносу - 60,10%. Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить 508. суманарахованого зносу - 436 ступiнь зносу - 85,83%. Обмежень щодо використання майна немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7667.000 9399.000
Статутний капітал (тис. грн.) 16.000 16.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16.000 16.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070, 100-250 та 270 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядкiв 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв визначається як S1-S2.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв (7667 тис. грн.) є бiльшою вiд статутного капiталу (16 тис.грн)
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 272.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 1197.000 X X
Усього зобов'язань X 1469.000 X X
Опис: д/н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
23.03.2006 15.12.2011 Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 0 0
2 2010 0 0
3 2009 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Спостережної ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi Спостережної ради iншi комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Спостережної ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудитор (iнформацiя про аудитора)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Згiдно протоколу засiдання Ради товариства №9 вiд 14.12.2011р. було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю. Станом на 31.12.2011р. особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України не змiнено.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
-
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
-
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
-
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
-
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
-
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
-
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
-
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
-
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
-
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
-
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
-

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденергоавтоматика" за ЄДРПОУ 00110912
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 10
Орган державного управління за КОДУ 06024
Вид економічної діяльності Монтаж електророзподiльної та контрольної апаратури за КВЕД 31.20.1
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса Україна Львiвська обл. 79034 М.Львiв професора. Буйка, 2
Середня кількість працівників 0
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1536 1640
- первісна вартість 031 4157 4120
- знос 032 ( 2621 ) ( 2480 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 2300
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1536 3940
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 608 31
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 94 467
Товари 140 922 882
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 1342 902
- первісна вартість 161 1342 902
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 951 93
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 225 158
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 5794 2270
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 114 389
Усього за розділом II 260 10050 5196
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 11586 9136
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 16 16
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 3238 3238
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6145 4413
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 9399 7667
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1325 395
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 122 635
- з бюджетом 550 738 272
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 55
- з оплати праці 580 0 106
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 2 6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 2187 1469
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 11586 9136
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12421 26683
Податок на додану вартість 015 2000 4447
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 10421 22236
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 10604 ) ( 18927 )
Валовий:
- прибуток 050 0 3309
- збиток 055 ( 183 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 828 427
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1542 ) ( 1166 )
Витрати на збут 080 ( 47 ) ( 39 )
Інші операційні витрати 090 ( 612 ) ( 455 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 2076
- збиток 105 ( 1556 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 367
Інші доходи 130 5 30
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 5 ) ( 11 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 2462
- збиток 175 ( 1556 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 176 ) ( 691 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 1771
- збиток 195 ( 1732 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 1771
- збиток 225 ( 1732 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 3852 8807
Витрати на оплату праці 240 2517 2342
Відрахування на соціальні заходи 250 914 868
Амортизація 260 105 143
Інші операційни витрати 270 1723 2558
Разом 280 9111 14718
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 64624.00000000 64624.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 64624.00000000 64624.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -26.80119000 0.02740000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -26.80119000 0.02740000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13375 27718
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 240 367
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 854 18
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 8769 ) ( 19982 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 1933 ) ( 1981 )
Витрат на відрядження 110 ( 1690 ) ( 1370 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1078 ) ( 1202 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 658 ) ( 130 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 952 ) ( 975 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 426 ) ( 395 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 144 )
Інші витрачання 145 ( 2487 ) ( 69 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -3524 1855
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -3524 1855
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -3524 1855
Залишок коштів на початок року 410 5794 3939
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 2270 5794
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 16 0 0 3238 0 6145 0 0 9399
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 16 0 0 3238 0 6145 0 0 9399
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1732 0 0 -1732
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1732 0 0 -1732
Залишок на кінець року 300 16 0 0 3238 0 4413 0 0 7667
Примітки д/н
Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3013 1614 0 0 0 0 0 58 0 14 16 3027 1688 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 772 704 41 0 0 0 0 6 0 -634 -598 179 112 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 248 207 141 0 0 0 0 28 0 17 9 406 244 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 124 96 32 0 0 251 246 13 0 599 569 504 432 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 4157 2621 214 0 0 251 246 105 0 0 0 4120 2480 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 2300 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 2300 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 2300
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 586 0
Операційна курсова різниця 450 3 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 55 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 184 612
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 5 5
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 30
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 2240
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 2270
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 31 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 467 0 0
Товари 910 882 0 0
Разом 920 1380 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 902 809 19 74
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 158 102 56 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 176
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 176
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 176
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 105
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Сиворог В.А.
Головний бухгалтер Глов'як Г.I.